EP378 พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำในฝันด้วยทักษะ Emotional Connection⁣⁣⁣⁣⁣

Listen on :

หากคุณอยู่ในสถานะผู้นำ หรือหัวหน้าที่ต้องการจะสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญมากที่สุด คือ emotional connection ศัพท์ทางจิตวิทยาที่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกระหว่างคนสองคนที่เชื่อมโยงหรือสื่อถึงกันได้⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
งานวิจัยชิ้นหนึ่งของผู้เขียนหนังสือ The Inspiring Leader ที่ทำการสำรวจบรรดาผู้นำองค์กรกว่า 25,000 คน พบว่าผู้นำที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอยากเจริญรอยตามหรือยึดถือเป็นแบบอย่าง มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ พวกเขาเหล่านี้มีความสามารถในการส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกไปสู่พนักงานได้กันทั้งสิ้น⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
การเชื่อมโยงกันและกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกนั้นสำคัญฉะไหน ย้อนไปนับพันปีก่อน อริสโตเติ้ล นักปรัชญากรีกโบราณที่มีอิทธิผลสูงสุดคนหนึ่งของโลก ได้บัญญัติสามเสาหลักแห่งศิลปะในการสื่อสารเพื่อจูงใจคนเอาไว้ ได้แก่ Ethos, Pathos, และ Logos โดยหากเรามุ่งเน้นไปที่เสาหลักแห่งการส่งสารสู่ผู้รับฟัง เราก็จะพูดถึง Pathos เพียงอย่างเดียว ซึ่งว่าด้วยการทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมต่อเนื้อหา ไม่ใช่แค่เข้าใจ แต่เกิดความรู้สึกอินไปกับสิ่งที่เราพูดอย่างแรงกล้า จนเกิดวลีอมตะว่า logic makes us think, but emotions make us act คือตรรกะทฤษฎีก็ทำได้แค่เพียงให้เราตระหนัก แต่อารมณ์ความรู้สึกคือชนวนให้เราลงมือทำ⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣
Organizational culture⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣.
⁣⁣⁣⁣⁣.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search