EP378 พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำในฝันด้วยทักษะ Emotional Connection⁣⁣⁣⁣⁣

Listen on :

หากคุณอยู่ในสถานะผู้นำ หรือหัวหน้าที่ต้องการจะสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นให้กับทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญมากที่สุด คือ emotional connection ศัพท์ทางจิตวิทยาที่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกระหว่างคนสองคนที่เชื่อมโยงหรือสื่อถึงกันได้⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
งานวิจัยชิ้นหนึ่งของผู้เขียนหนังสือ The Inspiring Leader ที่ทำการสำรวจบรรดาผู้นำองค์กรกว่า 25,000 คน พบว่าผู้นำที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอยากเจริญรอยตามหรือยึดถือเป็นแบบอย่าง มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ พวกเขาเหล่านี้มีความสามารถในการส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกเชิงบวกไปสู่พนักงานได้กันทั้งสิ้น⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
การเชื่อมโยงกันและกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกนั้นสำคัญฉะไหน ย้อนไปนับพันปีก่อน อริสโตเติ้ล นักปรัชญากรีกโบราณที่มีอิทธิผลสูงสุดคนหนึ่งของโลก ได้บัญญัติสามเสาหลักแห่งศิลปะในการสื่อสารเพื่อจูงใจคนเอาไว้ ได้แก่ Ethos, Pathos, และ Logos โดยหากเรามุ่งเน้นไปที่เสาหลักแห่งการส่งสารสู่ผู้รับฟัง เราก็จะพูดถึง Pathos เพียงอย่างเดียว ซึ่งว่าด้วยการทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมต่อเนื้อหา ไม่ใช่แค่เข้าใจ แต่เกิดความรู้สึกอินไปกับสิ่งที่เราพูดอย่างแรงกล้า จนเกิดวลีอมตะว่า logic makes us think, but emotions make us act คือตรรกะทฤษฎีก็ทำได้แค่เพียงให้เราตระหนัก แต่อารมณ์ความรู้สึกคือชนวนให้เราลงมือทำ⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣
Organizational culture⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣.
⁣⁣⁣⁣⁣.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn