EP346 ทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่ไม่ไปไหน

Listen on :

“การรับคนเก่งๆ เข้ามาเสริมทัพในองค์กร” ถือเป็นความยากอย่างหนึ่งของกระบวนการสรรหาคนในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อต้องดีลกับคนเก่งที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆ ซึ่งมีความคาดหวังเรื่องเงินเดือนหรือสวัสดิการต่างๆ ที่ค่อนข้างสูง… ครั้นจะไม่รับก็อาจทำให้องค์กรประสบปัญหาขาดคนทำงาน หรือหากรับเข้ามาแล้วก็จะเป็นโจทย์ใหม่ต่อไปคือ “จะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้อยู่กับเราไปนานๆ”

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn