EP32 ถ้าเราไมได้เข้าบริษัทเพราะ Covid-19

Listen on :

จากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้คนตื่นตัวในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคและเฝ้าระวังตนเองหากตกอยู่ในภาวะเสี่ยง รวมทั้งองค์กรต่างๆ ก็ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานกันอย่างจริงจัง
คำถามที่น่าสนใจคือ “ถ้าวันหนึ่งรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาระบาด และพนักงานต้องทำงานที่บ้าน…. องค์กรเราพร้อมมากแค่ไหน?”

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search