EP32 ถ้าเราไมได้เข้าบริษัทเพราะ Covid-19

Listen on :

จากสถานการณ์ Covid-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้คนตื่นตัวในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคและเฝ้าระวังตนเองหากตกอยู่ในภาวะเสี่ยง รวมทั้งองค์กรต่างๆ ก็ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานกันอย่างจริงจัง
คำถามที่น่าสนใจคือ “ถ้าวันหนึ่งรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาระบาด และพนักงานต้องทำงานที่บ้าน…. องค์กรเราพร้อมมากแค่ไหน?”

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.