EP313 4 วิธีดึงดูดและรักษา Tech Talent ตำแหน่งเนื้อหอมที่ Turnover สูงปรี๊ด

Listen on :

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา คงจะไม่มีสายงานไหนที่เนื้อหอมและเป็นที่ต้องการของบริษัทต่าง ๆ มากเท่ากับสายงานด้านไอที เฉพาะอย่างยิ่งสองปีให้หลังมานี้ มีความต้องการด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรเพื่อรองรับ remote work รวมถึงการประชุมและเรียนรู้แบบออนไลน์ เมื่อประกอบกับกระแสหลักที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ หรือแม้กระทั่งการที่องค์กรกระโดดเข้าสู่โลก crypto, NFT และ metaverse ก็ทำให้ความต้องการกลุ่มคนเหล่านี้สูงยิ่งขึ้นไปอีก จนเกิดเป็น tech talent war ขึ้น⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣
Organizational culture
.
.

.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search