EP308 Peer Review ทางเลือกแห่งอนาคตของการประเมินผลงาน

Listen on :

การประเมินแบบ Peer Review (หรือการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน) เริ่มกลับเข้ามาอยู่ในกระแสความสนใจขององค์กรต่างๆ ทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ทุกคนต้องทำงานไกลกัน ซึ่งรูปแบบการประเมินนี้ องค์กรอย่าง Google เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการประเมินแบบ Peer Review มากถึงขนาดที่ว่าหากผลการประเมินของเพื่อนร่วมงานออกมาไม่ดี พนักงานคนนั้นๆ ก็อาจจะอดโบนัสในปีนั้นเลย

EP308 จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยว่าหากเราอยากนำรูปแบบการประเมินนี้มาปรับใช้กับองค์กรจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.