EP308 Peer Review ทางเลือกแห่งอนาคตของการประเมินผลงาน

Listen on :

การประเมินแบบ Peer Review (หรือการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน) เริ่มกลับเข้ามาอยู่ในกระแสความสนใจขององค์กรต่างๆ ทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ทุกคนต้องทำงานไกลกัน ซึ่งรูปแบบการประเมินนี้ องค์กรอย่าง Google เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการประเมินแบบ Peer Review มากถึงขนาดที่ว่าหากผลการประเมินของเพื่อนร่วมงานออกมาไม่ดี พนักงานคนนั้นๆ ก็อาจจะอดโบนัสในปีนั้นเลย

EP308 จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยว่าหากเราอยากนำรูปแบบการประเมินนี้มาปรับใช้กับองค์กรจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
Corporate culture
Organizational culture
.
.

.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search