EP294 จากลาพนักงานอย่างสวยงามด้วย 6 ข้อนี้

Listen on :

วันนี้กับ A Cup of Culture เราจะมาดูกันว่าในสภาวะของการลาออกยกใหญ่แบบนี้ องค์กรสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อใช้วิกฤตินี้ให้เป็นโอกาสในการทำให้พนักงานที่ออกไปแล้ว ยังคงพูดถึงเราในทางที่ดี และเชื่อมต่อเราเข้ากับโอกาสใหม่ ๆ⁣⁣

A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
Organizational culture
.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.