EP28 สูตรไม่ลับปลุกกระแสวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

Technology Adoption Curve หากจะมองในการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ไม่ยาก เริ่มต้นด้วยการแบ่งพนักงานออกเป็น 5 กลุ่ม ตามความสามารถในการเปิดรับสิ่งใหม่เช่นกัน จากนั้นเราก็ประยุกต์ใช้กระบวนการ เช่น …..

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn