EP270 สร้างทีมให้แกร่งด้วยวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมของทีม เพื่อนร่วมทีม หัวหน้าทีม หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีม จะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อวิถีในการทำงานและความสุขในการทำงานโดยรวมของเราเป็นอย่างมาก แต่เมื่อทำการสำรวจจากผู้นำองค์กรแล้วนั้น สิ่งนี้กลับถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับสุดท้าย!! ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
organizational culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

.
.
>>>

.
.
>>>>


⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search