EP270 สร้างทีมให้แกร่งด้วยวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

ถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมของทีม เพื่อนร่วมทีม หัวหน้าทีม หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีม จะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อวิถีในการทำงานและความสุขในการทำงานโดยรวมของเราเป็นอย่างมาก แต่เมื่อทำการสำรวจจากผู้นำองค์กรแล้วนั้น สิ่งนี้กลับถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับสุดท้าย!! ⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣A Cup of Culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
———–⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
corporate culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
organizational culture⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

.
.
>>>

.
.
>>>>


⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.