Listen on :

เทรนด์การทำงานยุคใหม่เริ่มไม่ให้ความสำคัญกับการจะต้องรู้ว่าพนักงานจะตอกบัตรเข้างานเมื่อไหร่ หรือนั่งทำงานอยู่ที่ไหน เทียบกับว่าอะไรคือผลลัพธ์ที่เราต้องการและเราจะสร้างสรรผลลัพธ์เหล่านั้นอย่างไร⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
corporate culture⁣⁣
organizational culture

.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search