Listen on :

เทรนด์การทำงานยุคใหม่เริ่มไม่ให้ความสำคัญกับการจะต้องรู้ว่าพนักงานจะตอกบัตรเข้างานเมื่อไหร่ หรือนั่งทำงานอยู่ที่ไหน เทียบกับว่าอะไรคือผลลัพธ์ที่เราต้องการและเราจะสร้างสรรผลลัพธ์เหล่านั้นอย่างไร⁣⁣
⁣⁣
⁣⁣
A Cup of Culture⁣⁣
———–⁣⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣⁣
corporate culture⁣⁣
organizational culture

.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn