EP250 เขย่านวัตกรรมองค์กรด้วย Kickbox

Listen on :

“ใน Adobe เราเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ริเริ่มได้ เพราะคุณไม่อาจรู้ได้เลยว่าความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือที่ไหน” นี่คือประโยคทองของ Mark Randall, VP of Creativity ของบริษัท Adobe ที่เคยกล่าวไว้และเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราว “กล่อง Kickbox สีแดง ที่มีเงินอยู่ข้างใน $ 1,000” เพื่อจูงใจให้พนักงานคิดไอเดีย คิดนวัตกรรม คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา⁣

ใน EP250 จะพาคุณผู้ฟังไปหาคำตอบด้วยกันว่า “อะไรคือเบื้องหลังแนวคิดนี้?” และนอกจากกล่องสีแดงนี้แล้วมีสีอื่นๆ อีกหรือเปล่า? หรือท้ายที่สุดของกิจกรรมนี้ให้ประโยชน์อะไรกับองค์กร ⁣

A Cup of Culture⁣
———–⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣
corporate culture⁣
organizational culture⁣

.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search