EP24 Check List การเงินส่วนบุคคล #Part 1 ❘ Soft Skills Whisperer

Listen on :

“คุณรู้จักเงินของคุณเองดีแค่ไหน? รู้ได้ไม่ยากจาก Check List การเงิน”
การเงินเป็นเรื่องที่ฟังดูไม่ง่ายสำหรับหลายคน แต่ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว และเกี่ยวข้องกับ “ทุกคน” เพราะเราทุกคนต้องใช้เงิน แม้ตอนที่คุณกำลังอ่านข้อความนี้ คุณก็น่าจะกำลังใช้บริการ Internet จากผู้ให้บริการสักเจ้าอยู่ แน่นอนว่าคุณต้องจ่ายเงิน

ผมจะพาคุณไปทำเรื่องที่ง่าย แต่ได้ผลมาก คือ เล่าให้ฟังถึง Check List การเงินที่ผมใช้เองส่วนตัวในการประเมินสุขภาพการเงินส่วนบุคคล หลังฟังจบ คุณจะเข้าใจสถานการณ์ตัวเองดีขึ้นทันที ผมสัญญา

#softskillswhisperer
#ทักษะการทำงานในอนาคต
#futureskills
.
.


Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn