EP24 เทคโนโยลีกับวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสำรวจวิธีคิดหรือพฤติกรรมจริงของพนักงาน และยังให้ผลที่ตรงกว่าการใช้แบบสำรวจที่มาจากการให้พนักงานเป็นผู้ตอบเสียอีก… แล้วเทคโนโลยียังทำอะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรได้อีก มารับฟังกันได้เลยยย

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn