EP218 ปรับตัวสู่ยุค Digital ด้วยทักษะเหล่านี้

Listen on :

องค์กรที่ปรับตัวเป็นล้วนให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในที่ทำงาน แต่องค์กรที่เก่งจริงจะรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องของการใช้ทั้ง Hardware และ Software แต่เป็นเรื่องของ ‘คน’ และองค์กรที่ต้องการที่จะเพิ่มความคล่องตัวเพื่อให้ทันกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ สิ่งที่องค์กรของเหล่านี้ต้องการคือคนที่ปรับตัวได้อย่างว่องไว

A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
organizational culture
.
.
>>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search