EP183 เริ่มต้นวัฒนธรรมองค์กรอะไรสำคัญสุด?

Listen on :

ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่ว่าจะวัฒนธรรมไหน ๆ มันคือเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน ดังนั้น หากจะถามว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเริ่มสร้างวัฒนธรรมองค์กร คำตอบนั้นง่ายมากแต่ก็ทำได้ยากในเวลาเดียวกัน นั่นก็คือ เริ่มต้นจากผู้นำองค์กร


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search