EP15 การฝึกฝน Growth Mindset เพื่อส่งเสริมความสำเร็จของทีม

Listen on :

“ทีมที่มี Growth Mindset จะเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น ไม่หยุดยั้งในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ ถือว่าเป็นทีมที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูง….ซึ่งเราก็สามารถสร้างทีมให้มี Growth Mindset ได้เช่นกัน ผ่านการฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและการทำงานในทุกๆวัน”

🟦 เอมมี่ – สโรชินี พูนสวัสดิ์
People & Organizational Transformation Consultant
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Page FB : Aim for Growth
Email : [email protected]
Website : http://www.aim-forgrowth.com
Tel : 085-362-5558
.
.


Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn