Ep120 70:20:10 เรื่องจริงหรือฝันไป

Listen on :

โมเดลการเรียนรู้แบบ 70:20:10 คืออะไร? คือ โมเดลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ก็มักเลือกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร และมีการนำไปใช้กันอย่างมากมายในองค์กรชั้นนำ เช่น Google, SAP, HP, GAP, Boston Scientific เป็นต้น


วันนี้ A Cup of Culture จะมาชวนคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักตัวเลขทั้ง 3 ส่วนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร และจะนำไปปรับใช้ในองค์กรของเราแบบไหน รับฟังกันต่อได้เลย…


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search