Ep104 หมดยุค Performance Management แบบเดิมๆ

Listen on :

จากการศึกษาของ David Rock ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำ neuroscience มาใช้พัฒนาภาวะผู้นำ พบว่ามนุษย์มี 5 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้ง 5 ด้านนี้ได้แก่ Status Certainty Autonomy Relatedness Fairness และนี่ส่งผลให้ระบบ Performance Management ขององค์กรที่อิงกับการให้ feedback และประมินผลนั้นกลับไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็น


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn