Ep10 ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Big 9 Cultural Values ตอนที่ 1

Listen on :

MITSloan ได้จัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่เพื่อวัด “วัฒนธรรมองค์กร” โดยใช้ข้อมูลรีวิวจากพนักงาน 1.2 ล้านคน ผ่านเว็ปไซต์ Glassdoor.com ซึ่งงานวิจัยนี้จะช่วยทำให้เราเห็นภาพรวมของ “วัฒนธรรมองค์กร” ในองค์กรชั้นนำของโลกว่าเขาใช้ Core Value ตัวไหนในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ แล้วสรุปออกมาเป็น “The Big 9 Cultural Values” หรือคือ “9 กลุ่มวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่สุด” เราลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn