Listen on :

“Culture eats strategy for breakfast”

วลีสุดคลาสสิคของท่าน Peter Drucker ผู้ซึ่งเป็นทั้งนักเขียนและที่ปรึกษาด้านการจัดการคนสำคัญในแวดวงธุรกิจ วลีนี้หากแปลตรงตัวก็คือ “วัฒนธรรม กินกลยุทธ์ เป็นอาหารเช้า” หากเราตีความหมายของวลีนี้ดี ๆ ท่านกำลังสื่อว่า “ไม่ว่ากลยุทธ์จะคิดออกมาดีเพียงใด หากคุณไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่จะสนับสนุน กลยุทธ์นั้นก็จะไม่เกิดผล “ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอย่างเห็นกันละ”

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn