EP96 ปลุก Gen M สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบมุ่งไปข้างหน้า

หากพูดถึงพนักงานกลุ่ม Generation Millennials (Gen M) คงทำให้นึกถึงเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นตัวของตัวเอง และความสามารถในการปรับตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยี — คำถามที่น่าสนใจคือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถปลูกฝังความผูกพันของพนักงาน Gen M และเพิ่มความสามารถขององค์กรให้เท่าทันการแข่งขันในยุคดิจิตอล ใน Ep96 ทีม A Cup of Culture ขอนำเสนอหนึ่งเทคนิคที่หลายองค์กรใช้ในการจัดการกับความท้าทายของกลุ่มคน Gen M นั้นคือ เทคนิค “Shadow Board” A Cup of Culture———–#วัฒนธรรมองค์กร#corporateculture#culture ..>>>