Day: October 2, 2020

แนวทางยกระดับงาน HR ด้วย Design Thinkingขององค์กรชั้นนำ

การศึกษาของ Deloitte พบว่า “79% ของผู้บริหารทั่วโลก มองว่า Design Thinking เป็นคำตอบของเกือบทุกปัญหาใน workplace มากกว่าวิธีการอื่นๆ”.================================ #DesignThinking คงไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหากเราพูดถึงบริบทการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่ในปัจจุบันองค์กรทั้งในและต่างประเทศมากมายใช้เฟรมเวิร์คของ Design Thinking ในงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าภายนอกที่นำรายได้มามาให้องค์กรโดยตรง หากแต่ถูกนำไปใช้ในงานอื่นที่แก้ปัญหาต่างๆในองค์กร และด้านที่ถูกนำไปใช้ลักษณะนี้มากที่สุดด้านหนึ่งคือ HR ด้วยเหตุผลที่เครื่องมือนี้ใช้วิธีคิดแบบ human-centric approach และงาน HR ก็คืองานที่ต้องเข้าถึงความต้องการของมนุษย์โดยตรงมากกว่างานด้านอื่นๆในองค์กร.แต่อย่างที่ทราบกันดีว่างานด้าน HR ถูกกำหนดด้วย process และ policy เป็นหลักจึงทำให้วิ่งย้อนศรกับวิธีคิดแบบ Design Thinking ที่เชื่อว่าคนสำคัญกว่า process การเข้าถึงความต้องการของผู้คนต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งต้องเข้าใจไปถึง ความต้องการเชิงกายภาพ ความเป็นเหตุเป็นผลและความรู้สึก เพื่อออกแบบการบริการที่ตอบโจทย์ persona ของพนักงานในแต่ละกลุ่ม จากการศึกษาของ Deloitte พบว่า HR ควรเปลี่ยนจากการพยายามผลักดันพนักงานให้เข้า program ที่วางไว้ซึ่งเป็นการมองแบบองค์กรเป็นศูนย์กลาง ทำให้พนักงานถูกถาโถมด้วยงานต่างๆที่ไม่ได้สร้าง impact อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ไปสู่การให้ความสำคัญต่อประสบการณ์ของพนักงานเป็นหลัก และนี่เป็นเหตุให้ ผู้บริหารทั่วโลกมองว่า …

แนวทางยกระดับงาน HR ด้วย Design Thinkingขององค์กรชั้นนำ Read More »

10 มิติจัดการวัฒนธรรมองค์กรเสมือนเป็นสินทรัพย์

วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนโดย CEO  กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นเพิ่มมากขึ้นสำหรับการนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะวัฒนธรรมองค์ที่เข้มแข็งจะพาให้องค์กรสามารถเติบโตด้วยตัวเองจากภายใน (organic growth)  ตามที่คณะกรรมการ  NACD Blue Ribbon กล่าวว่า “วัฒนธรรมควรถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ เหมือนๆกับ บุคคลากร ทรัพย์สิน องค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือสินทรัพย์อื่นๆขององค์กร” การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน จึงไม่ใช่เพียงหน้าที่ของ CEO แต่เป็นความรับผิดชอบของบอร์ดและ คณะกรรมการกำกับดูแลองค์กร ซึ่งถือเป็นเจ้าของความสำเร็จขององค์กรที่เกิดขึ้นในระยะยาวที่แท้จริง ซึ่งในปัจจุบัน เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรกว่าจะมาถึงห้องประชุมของบอร์ดบริหารก็ต่อเมื่อวิกฤติหรือปัญหาเกิดขึ้นซึ่งก็สายเกินไปเสียแล้ว ซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นกันอยู่หลายครั้งกว่าที่บอร์ดบริหารจะมีโอกาสได้รับรู้พฤติกรรมแย่ๆในองค์กร ทั้งๆที่เป็นสิ่งที่พนักงานในองค์กรรู้อยู่กันแล้วก็ต่อเมื่อได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ บอร์ดบางแห่งจึงใช้วิธีการให้พนักงานทำแบบสอบถามความผูกพันพนักงาน ในการตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเช็คสัญญาณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่การวัดนั้น ก็ไม่สามารถทำให้เห็นวัฒนธรรมองค์กรในเชิงเปรียบเทียบ หรือสามารถทำให้เห็นถึงส่วนที่ทำได้ดีที่สุด หรือส่วนที่แย่ที่สุดที่ของวัฒนธรรมขององค์กรได้ ผู้นำควรระบุวัฒนธรรมที่องค์กรต้องการไว้อย่างชัดเจน Those are table stakes  เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว Gullop ได้ทำการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากพนักงาน 70 ล้านคน เพื่อหา “10 มิติสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมธรรมที่แข็งแรง” เพื่อนำมาการตรวสอบและบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร ในฐานะการเป็นสินทรัพย์  ดังนี้ 1) จริยธรรมและการกำกับดูแล (Ethics and Compliance)   การทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ …

10 มิติจัดการวัฒนธรรมองค์กรเสมือนเป็นสินทรัพย์ Read More »