Do’s and Don’ts ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร From Home

แม้เทคโนโลยีที่อำนวยวิถี WFH (Work From Home) จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ผลสำรวจชีวิตการทำงานจากทั่วโลกบ่งชี้ว่า ทั้งประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และสภาวะจิตใจของพนักงานที่ต้อง WFH ถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง

องค์กรที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Kincentric Thailand ได้สำรวจพนักงานกว่า 20,000 คนจากหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย และค้นพบว่าพนักงานที่ต้อง WFH รู้สึกไม่สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบริหารภาระงานของตนเองทั่วที่ควร และไม่เห็นความชัดเจนในแนวทางการ WFH ของบริษัทตน


ซึ่ง Kincentric Thailand ได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่า ในการปรับจาก Work From Office เป็น Work From Home นั้น หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการสร้างเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น คือวัฒนธรรม From Home ที่ดี ตลอดช่วงโควิด-19 องค์กรที่วัฒนธรรมแข็งแรงได้พิสูจน์มาแล้วว่า Employee Engagement, Employee Retention, และความรู้สึก Burn Out จะอยู่ในระดับที่ดีกว่าองค์กรทั่วไปอย่างเป็นได้ชัด

[อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพของวัฒนธรรมองค์กรในโลกยุคโควิด-19 ได้ที่: https://www.brightsidepeople.com/วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป/]


แต่แน่นอนว่า องค์กรไม่สามารถเพียงนำวัฒนธรรมจากออฟฟิศมาใส่ในโลก Virtual และคาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิม เพราะวัฒนธรรมนั้น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับวิถี WFH เช่นกัน ดังนั้น Kincentric Thailand จึงได้รวบรวมแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร From Home เพื่อการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ใน 5 แนวทางหลัก ดังนี้:


Sense of Team: ความรู้สึกเป็นหนึ่งของทีม


ในออฟฟิศ การอยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่ง มีส่วนช่วยสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและเป็นหนึ่งเดียว และเป็นปัจจัยที่ไม่มีเทคโนโลยีใดมาทดแทนได้ง่ายๆ ดังนั้น ความรู้สึกเป็นหนึ่งของทีม ต้องถูกสร้างด้วยแนวทางอื่นๆ ที่เหมาะกับการทำงานแบบ Remote มากขึ้น

Don’t: สร้างความรู้สึกใกล้ชิดผ่านการสร้างเพียงพื้นที่ที่จำลองสถานที่ทำงานเดิม เช่น การ Livestream เพื่อนร่วมงานกัน

Do: สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวของทีมผ่านการจุดประสงค์และเป้าหมายทีมที่ชัดเจนและมีความหมาย

[เรียนรู้วิธีการสร้างเสริมแรงจูงใจ From Home ได้ที่: https://www.brightsidepeople.com/en/searchส่งเสริมแรงจูงใจของที/


Managing Workload: การจัดการภาระงาน


ในออฟฟิศ การเดินไปแจกแจงงานกับเพื่อนร่วมทีม เป็นเรื่องที่สะดวกรวดเร็วสำหรับทั้งผู้ให้และผู้รับ ในการอธิบายหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ อย่างชัดเจน แต่การสื่อสารแบบ Virtual และเส้นแบ่งระหว่าง Work และ Home ที่หายไป สร้างข้อจำกัดที่ทำให้การแจกจ่ายงานต้องปรับตัวไปด้วยเช่นกัน

Don’t: แจกจ่ายงานเรื่อยๆ ตลอดสัปดาห์

Do: วางแผนงานล่วงหน้าทุกสัปดาห์ และตรวจสอบลำดับความสำคัญของแต่ละงานอย่างต่อเนื่อง


Meeting Habits: ธรรมเนียมประชุม


แม้เครื่องมือการจัด Virtual Meeting จะพัฒนาขึ้นเพียงใด ข้อกำจัดต่างๆ Virtual Communication ทำให้องค์กรไม่สามารถที่จะนำการจัดประชุมรูปแบบเดียวกันจากออฟฟิศ ย้ายเข้าสู่โลกออนไลน์โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพได้ หากไม่มีการดัดแปลง

Don’t: รวมทุกคนมาเข้าร่วมประชุมอย่างไม่จำเป็น หรือจัดประชุมบ่อยเกินไป

Do: จัดลำกับความสำคัญเพื่อประชุมเท่าที่จำเป็น หรือนัดเพียงกลุ่มหรือทีมเล็กๆ เท่านั้น


Headquarter Action: ศูนย์กลางปฏิบัติการ


ในขณะนี้ บางองค์กรจะกำหนดให้พนักงานบางส่วน ยังสามารถเข้าทำงานที่ออฟฟิศ ดังนั้น แม้สัดส่วนพนักงานที่ Work From Office อาจจะเท่ากับหรือน้อยกว่า Work From Home ออฟฟิศยังเป็นพื้นที่ที่รวมตัวพนักงานมากที่สุด การระบบทำงานแบบ Half Remote เช่นนี้จึงต้องคำนึงถึงรายละเอียดการบริหารจัดการเป็นพิเศษ

Don’t: โฟกัสกับพื้นที่ที่มีพนักงานอยู่ด้วยกันเยอะที่สุด เช่น เพียงแต่ในออฟฟิศที่อาจยังมีพนักงานเข้ามาเป็นระยะ

Do: ใช้สื่อและเทคโนโลยีเดียวกันกับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกออฟฟิศก็ตาม


Hours and Productivity: ชั่วโมงงานและผลิตภาพ


แน่นอนว่า การวัดผล From Home จะต่างไปจากการวัดผลในออฟฟิศ ที่ทุกคนเห็นชั่วโมงและผลงานของกันและกันได้ตลอดเวลา ซึ่งจำนวนชั่วโมงงาน From Home ไม่ได้สัมพันธ์กันกับคุณภาพของงานเสมอไป

Don’t: วัดผลจากการตอกบัตรเข้าออก หรือการลงเวลางาน

Do: ไว้ใจสมาชิกทุกคนในทีม ­

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดผลเมื่อต้อง Work From Home ได้ที่: https://www.brightsidepeople.com/วัดผลอย่างไรเมื่อต้อง-work-from/]


ไม่ว่าผลกระทบของโควิด-19 จะส่งผลต่อระบบการทำงานในระยะยาวเช่นไร วัฒนธรรมองค์กร From Home อาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการรักษาประสิทธิภาพ กำลังกาย และกำลังใจของทุกคนในช่วงนี้ และวางรากฐานให้องค์กรแข็งแรงและเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต

อ่านรายงาน Managing Employee Experience and Culture in the New Normal World โดย Kincentric Thailand เพิ่มเติมได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1eiXDfvln8vNud6XG19nuCTi3xCdUVTJo/view?usp=sharing

อ่านรานงานอื่นๆ ได้ที่: https://www.kincentric.com/insights

.
.
A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search