Culture Crush Ep.71 ❘ พวกเขาลาออกจากวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

“การลาออก” ไม่ว่าจะจากกันด้วยดีหรือไม่ดีล้วนไม่มีองค์กรไหนอยากให้เกิดขึ้น เนื่องจากนำมาซึ่งผลลัพธ์เชิงลบมากกว่าบวก แต่ในเมื่อการลาออกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเก็บบันทึกสถิติของการลาออกไว้ก็อาจเป็นข้อมูลที่ช่วยให้กับองค์กรเรื่องของการวางแผนต่อได้ เรื่องราวของพอดแคสต์ในวันนี้ เราได้รวบรวมสถิติการลาออกและเหตุผลของการลาออกจากข้อมูลขององค์กรชั้นนำทั่วโลก

1) พนักงานมักเลือกบอกลาออกในวันจันทร์
2) ในช่วงปี 2022 เจเนอร์เรชั่นที่มีการลาออกสูงสุดคือ GenY ซึ่งมีจำนวนตัวเลขมากกว่ากลุ่มคนในเจเนอร์เรชั่นอื่นๆ ถึงสามเท่า
3) ผลการศึกษาของ Gallup พบว่า พนักงานมากกว่าครึ่งหนึ่งลาออกจากผู้จัดการของตนเอง มากกว่าลาออกจากองค์กร
4) มากกว่า 20% ของพนักงานที่ลาออกเพราะเหตุผลว่า ที่แห่งนั้นมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษ


———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
#culturecrush
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.