Culture Crush Ep.71 ❘ พวกเขาลาออกจากวัฒนธรรมองค์กร

Listen on :

“การลาออก” ไม่ว่าจะจากกันด้วยดีหรือไม่ดีล้วนไม่มีองค์กรไหนอยากให้เกิดขึ้น เนื่องจากนำมาซึ่งผลลัพธ์เชิงลบมากกว่าบวก แต่ในเมื่อการลาออกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเก็บบันทึกสถิติของการลาออกไว้ก็อาจเป็นข้อมูลที่ช่วยให้กับองค์กรเรื่องของการวางแผนต่อได้ เรื่องราวของพอดแคสต์ในวันนี้ เราได้รวบรวมสถิติการลาออกและเหตุผลของการลาออกจากข้อมูลขององค์กรชั้นนำทั่วโลก

1) พนักงานมักเลือกบอกลาออกในวันจันทร์
2) ในช่วงปี 2022 เจเนอร์เรชั่นที่มีการลาออกสูงสุดคือ GenY ซึ่งมีจำนวนตัวเลขมากกว่ากลุ่มคนในเจเนอร์เรชั่นอื่นๆ ถึงสามเท่า
3) ผลการศึกษาของ Gallup พบว่า พนักงานมากกว่าครึ่งหนึ่งลาออกจากผู้จัดการของตนเอง มากกว่าลาออกจากองค์กร
4) มากกว่า 20% ของพนักงานที่ลาออกเพราะเหตุผลว่า ที่แห่งนั้นมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษ


———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
#culturecrush
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search