Culture Crush Ep.51 I วัฒนธรรมองค์กรมีไว้ช่วยตัดสินใจ

ประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยหลักๆ แล้ว เป็นเรื่องของการส่งเสริม Business Performance ซึ่งองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงมักจะมี Business Performance ที่ดี รองลงมาคือ เรื่องของความเป็นทีม คนในองค์กรจะรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน มี Engagement ในองค์กร ต่อด้วยวัฒนธรรมองค์กรยังช่วยในการดึงดูดคนเก่งๆ มาร่วมงานด้วย องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและชัดเจนเป็นหนึ่งใน Criteria ที่คนเก่งๆมองหาเวลาหางาน และสุดท้ายวัฒนธรรมองค์เป็นกรอบในการคิดและตัดสินใจของคนในองค์กร (Guiding Principle)

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn