Culture Crush Ep.5 I Customer-centric culture ในแบบของ Uniqlo

หากนึกถึงเสื้อผ้าที่มีราคาถูก เน้นการใช้งานจริง และมีนวัตกรรม แน่นอนว่าหลายๆ คนต้องนึกถึงแบรนด์ Uniqlo เพราะแบรนด์นี้มักมีสินค้า และบริการ ที่ปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าเสมอ

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.