Culture Crush Ep.37 I วัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนตัวตน

ในมุมขององค์กรคำว่า ความเป็นตัวจริง หมายถึง การที่องค์กรนึงยึดกับสิ่งที่เป็นหลักขององค์กรแบบไม่ประณีประนอม ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไป ยึดติดกับ Mission และ Core Value เพราะฉะนั้นจะนำไปสู่ความไว้วางใจ ความโปร่งใสในการทำงาน พนักงานสามารถไว้ใจกับองค์กรได้ว่าเมื่อมีวิกฤตเข้ามา องค์กรจะตอบสนองต่อเรื่องนั้นๆ ได้อย่างไร พนักงานเองก็จะปฏิบัติตัวถูก และเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองทำจะสอดคล้องกับแนวทางหรือตัวตนขององค์กร ฉะนั้นองค์กรที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็จะอยู่ง่าย เพราะพนักงานจะรู้สึกว่ามีความปลอดภัย กล้าจะ Engage กับองค์กร เพราะรู้จักตัวตนขององค์กรดีนั่นเอง

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn