Culture Crush Ep.34 I Toxic culture มะเร็งร้ายที่ต้องรีบจัดการ

Toxic Culture หมายถึงสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลเสียให้กับพนักงาน เป็นการบั่นทอนบรรยากาศในการทำงานที่ดี สังเกตได้จากการสื่อสารที่ไม่ค่อยดี ความเครียดที่มีมาก แรงจูงใจในการทำงานไม่ดี และที่สำคัญนำไปสู่ Turnover rate ที่สูงขึ้นแบบน่าตกใจ แน่นอนว่าหากมีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นมา แสดงว่าต้องมีอะไรที่ไม่ดี ฉะนั้นผู้บริหารต้องรีบ Take action หรือในฐานะพนักงานในองค์กรต้องรีบส่งสัญญาณ หากเรามีความปรารถนาดีต่อองค์กร หรือทีม

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn