Culture Crush Ep.32 I เมื่อวัฒนธรรมองค์กรมีการต่อต้าน

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง ซึ่งธรรมชาติของมนุษย์โดยส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ความไม่แน่นอนก็ตามมา ถ้าเราไม่บริหารจัดการให้ดี เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะยาก ทำให้เกิดแรงเสียดทาน และการต่อต้านได้ ฉะนั้นการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องมีแผนรองรับในการบริหารความเปลี่ยนแปลง และจะทำอย่างไรให้คนในองค์กรรู้ว่าการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรมีความจำเป็น

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn