Culture Crush Ep.30 I Talent retention อย่างไรให้ปัง

Listen on :

เมื่อคนเก่งในองค์กรลาออกไป อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและงานต่างๆ ในองค์กรไม่มากก็น้อย การที่เรารักษาคนเก่งไว้ไม่ได้ ก่อให้เกิดงบประมาณในการสรรหาและพัฒนาคนใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน นอกจากนั้นยังส่งผลต่อแรงจูงใจของคนที่เหลืออยู่ และผู้นำทุกๆ องค์กรคงไม่อยากสูญเสียคนเก่งไป เพราะฉะนั้นหากองค์กรเรามีสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี วัฒนธรรมองค์กรที่ดี โอกาสที่เราจะสูญเสียคนที่เราไม่อยากให้เขาไป อาจจะลดน้อยลงได้

Podcaster: บอล – สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture

——————–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
culturefirstcompany
culturecrush

.
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search