Crack

สร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็น

“เพราะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดี”

มาออกแบบวัฒนธรรมองค์กรไปด้วยกันกับ
Brightside People

หลายครั้งที่ค่านิยมขององค์กรไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างแท้จริง เพียงเพราะขาดความเข้าใจในการออกแบบค่านิยมองค์กร (Core Value) ให้สอดคล้องกับตัวตนขององค์กร

ค่านิยมองค์กร (Core Value) ที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนขององค์กร อันหมายถึง:

 

  • ผู้นำองค์กร
  • จุดแข็ง
  • เป้าหมายที่องค์กรต้องการ

ทำให้ค่านิยมองค์กรขาดพลังในการเป็นศูนย์รวมของการขับเคลื่อนองค์กร

กระบวนการทำงานของ Brightside People

ทบทวน Strategic Foundation ขององค์กรให้มีความแข็งแรง

สรรหา Best practice ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงในการออกแบบวิสัยทัศน์และ Core Value ขององค์กร
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในระหว่างการทำ Workshop

สร้างการตระหนักถึงความสำคัญของ Core Value องค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงาน

สร้างโอกาสให้เกิดสนับสนุนและผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต

เริ่มต้นออกแบบวัฒนธรรมองค์กรด้วย

Org Culture Canvas

พวกเราเชื่อว่า

วัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม…
BrightSide People จึงสร้างเครื่องมือ “ Org Culture Canvas” ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถออกแบบเองได้จากการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหาร โดยการดึงความเป็นตัวตนขององค์กรจากคุณค่า ความเชื่อ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะนําไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้


Org Culture Canvas เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยเริ่มต้นจากการกำหนด “ค่านิยม” หรือ “Core Value” เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในระยะยาว Org Culture Canvas ไม่แต่เป็นเพียงเครื่องมือในการค้นหา Core Value ขององค์กร ยังเป็นเครื่องมือในการเช็คสุขภาพขององค์กรและเป็นจุดเริ่มต้นการสื่อสารของคนในองค์กรด้วย


เรายินดีให้ทุกองค์กรนำไปใช้ ด้วยความหวังว่าเราจะมีส่วนในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทย เติบโตไปอย่างมั่นคงผ่านกลไกของวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงพลัง

ศึกษาด้วยตนเองไปกับ
บทความของเรา

บทความในหมวด: Crack

Crack

เราเป็น Innovator แบบไหน: มาสำรวจตัวเองกับ 4 สไตล์ที่ทุกทีมนวัตกรรมต้องมี

ทุกองค์กรต่างมุ่งหน้าที่จะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม แต่ในการสร้างนวัตกรรมใด ๆ นั้นต้องอาศัยส่วนผสมที่ลงตัวในการเป็นทีม แต่เราจะอธิบายได้อย่างไรว่าตอนนี้ทีมของเรากำลังขาดคนแบบไหนอยู่

Read More »
Crack

Return-to-Office Resistance: เมื่อไม่ใช่ทุกคนที่อยากกลับเข้าออฟฟิศ

ตลอดระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา นับจากจุดเริ่มต้นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์โดยรวมมีรูปแบบ dynamic ขึ้น

Read More »

ออกแบบวัฒนธรรมองค์กรร่วมกับมืออาชีพ

ประเมินความสอดคล้องของเป้าหมาย องค์ประกอบทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง วัฒนธรรมปัจจุบันและวัฒนธรรมที่พึงปรารถนากับกลุ่มผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและบุคคลากร ผ่านการทํา workshop และใช้ assessment tools ที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน Barrett Values Center

ทีมของเราเกิดจากส่วนผสมของผู้มากประสบการณ์ด้านกลยุทธ์และคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์เราหลงใหล
และสนุกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร จึงได้สะสมเครื่องมือ องค์ความรู้และประสบการณ์ให้
พร้อมเสมอในการเป็นเพื่อนร่วมทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ท่านรัก

Surat Photiprasat
Co-Founder
Sirikorn Photiprasat
Co-Founder, Lead Consultant
Sariya Prawong
Senior Consultant
Who we have worked with
contact Us

BrightSide People

Address:

1/14 Huamak23 Huamak
Bangkapi Bangkok 10240

Call us:

+66 61 451 9900

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search