Category: Culture Class

Culture Class

เมื่อการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มที่วัฒนธรรมองค์กร l Culture Class EP.1

ในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เศรษฐกิจบริบททางสังคม หรือภัยพิบัด เหล่านี้ล้วนบีบบังคับให้องค์กรเองต้องปรับตัวให้พร้อมอยู่เสมอ⁣ แล้วองค์กรแบบไหนที่ช่วยให้ทั้งตัวพนักงาน และองค์กรสามารถผ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมๆ กับบรรลุเป้าหมายด้านธุรกิจได้ ?⁣ คำตอบคือองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการ

Read More »
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search