BLCP จากโรงผลิตไฟฟ้าสู่การมุ่งพัฒนายอดมนุษย์นวัตกรรม

ณ พื้นที่ที่แสงไฟส่องประกายบริเวณปลายแหลมมาบตาพุด ยังมีบุคลากรจำนวนหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน ภายใต้ Core Values ขององค์กรคือ PIC-C ซึ่งประกอบไปด้วย Professionalism-Integrity-Commitment-Compassion


ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้บริหารที่ไม่เพียงแค่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าแต่ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรศักยภาพสูงแบบ Accelerate Learning หรือการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว ด้วยแนวคิดแบบ Start-up ผสมผสานกับการเรียนรู้ข้ามสายงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวในยุคของ Disruption อย่างแท้จริง


โครงการ BLCP NEXT INNOVATON จึงเกิดขึ้น โดยการร่วมกันระหว่าง BLCP Brightside People และ Hubba Thailand เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และลงมือทำให้กับพนักงาน เริ่มด้วยบุคลากรกลุ่มแรกที่ชื่อว่า NEXT30 ผ่านการเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการเชิงนวัตกรรม ด้วย Value Innovation Design และ Design Thinking ผ่านการทำงานเป็นกลุ่มย่อย สะท้อนความคิด นำเสนอไอเดีย และการ Feedback อย่างต่อเนื่องใน INNO Clinic จากโค้ชผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและโครงการนวัตกรรม
.
.


4 เดือนเต็ม กับความมุ่งมั่น ตั้งใจของ NEXT30 ทั้ง 5 ทีม ผ่านการเรียนรู้และลงมือทำข้ามสายงานร่วมกันท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยจาก Covid-19 จนกระทั่งในวัน Innovation Day เราได้เห็นผลลัพธ์ได้แก่ผลงานเชิงนวัตกรรมทั้ง 5 โครงการ ที่ตอบโจทย์ปัญหาผู้ใช้งานได้จริง ด้วยแนวคิดใหม่ ๆ และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถลดกระบวนการ ลดเวลา ลดต้นทุน หรือปรับวิธีการทำงาน ผ่านการนำเสนอผลงานแบบ Story Selling ด้วยการเล่าเรื่องที่สะท้อนปัญหา แนวคิด วิธีการทำงาน และประโยชน์ที่จะได้รับจากแต่ละโครงการ รวมถึงการจัดการนำเสนอแบบ Live Streaming เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานทั้งองค์กร
.
.


Innovation Day ผ่านไปแล้ว แต่เสียงปรบมือยังคงก้องอยู่ และแน่นอนว่ากลไกการต่อยอด Impact ของ BLCP NEXT INNOVATION ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแค่ผลงานจากโครงการ แต่รวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นภายใน 4 เดือน เช่น การทำงานแบบ Agile Way, Cross-Functional Collaboration, และที่สำคัญคือการ Think Innovatively หรือการคิดค้นนวัตกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้ Core Value ตัวแรกของ BLCP นั่นก็คือ Professionalism นั่นเอง   


BLCP NEXT INNOVATION เป็นหนึ่งตัวอย่างของก้าวแรกในการ Catalyze ให้มีกระบวนการและการมีส่วนร่วมในการผลักดัน Core Values ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร กรณีศึกษาของ BLCP ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่จะผลักดันองค์กรไปสู่การมี Innovation Culture หรือวัฒนธรรมองค์กรเชิงนวัตกรรม ไม่ใช่เพียงแค่การคิดค้นผลงาน Innovation สุดเจ๋ง แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการสร้าง สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการเป็น “สิ่งแวดล้อมเชิงนวัตกรรม” ต่อกัน ซึ่งประกอบไปด้วย
.
.


NEXT30 เปิดรับต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ กล้าคิด กล้าเสี่ยง และเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ


ผู้จัดการ ให้การสนับสนุนในการเป็นที่ปรึกษาโครงการ รวมถึงการสนับสนุนด้านทรัพยากรอื่น ๆ ที่จำเป็นเช่นการจัดสรรเวลาจากการทำงาน


ฝ่าย HR จัดสรรเวลาในการเรียนรู้ และการทำโครงการ อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ การสื่อสารอย่างทั่วถึงระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้สนับสนุน รวมถึงการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานทั้งองค์กร


พนักงานทั้งองค์กร ให้ความสำคัญ และสนับสนุนโครงการ เช่นการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเชิงพัฒนา รวมถึงการให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคจากความเชี่ยวชาญของผู้ที่เกี่ยวข้อง


กลุ่มผู้บริหาร ให้ความสำคัญ ริเริ่มแนวคิดโครงการ ให้การสนับสนุน และให้โอกาสผู้เข้าร่วมโครงการในการ Fail Fast Fail Forward รวมถึงการมีส่วนร่วมตลอดโครงการ
.
.

วันนี้ BLCP ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะมนุษย์นวัตกรรมที่มีศักยภาพมากกว่าความเชี่ยวชาญในงานที่ทำอยู่ ความสำเร็จของโครงการในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น BLCP ยังคงจะเดินหน้าต่อในการพัฒนาบุคลากรเชิงนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง  เพื่อพร้อมรับในทุก ๆ Disruption และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรด้วยวิธีคิดและประสบการณ์เชิงนวัตกรรม อย่างมั่นคง และยั่งยืน


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search