การนำ OKR มาใช้ในองค์กรนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ “การหยิบมาใช้” เพียงอย่างเดียว แต่มันจำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่สอดรับกันด้วย
กระบวนการ Onboarding พนักงานใหม่มักถูกมองข้ามและลดทอนเป็นเพียงแค่การปฐมนิเทศ แต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในระยะยาวทั้งสำหรับพนักงานและองค์กร
ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่น (generation gap) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้นำองค์กร ที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งสริมความร่วมมือ (collaboration) และนวัตกรรม

การพัฒนาคุณภาพการทำงานในองค์กร ทำอย่างไรจึงจะฝังอยู่ในองค์กรได้อย่างยั่งยืนมาฟังแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร ❇️ Key Takeaways: A Cup of

หลายองค์กรนำ OKR (Objectives and Key Results) หรือ ระบบการบริหารงานที่เน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและผลสัมฤทธิ์สำคัญมาปรับใช้ แต่หลังจากที่ปรับใช้ไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่า…

“ทักษะการบริหารข้อโต้แย้ง” ของหัวหน้างาน เริ่มเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญสำหรับการบริหารองค์กรยุคใหม่ เพื่อให้สามารถนำพาทีมงานและองค์กรไปสู่จุดหมายเดียวกัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมไม้ร่วมมือทั้งภายในและระหว่างทีมงาน แต่การจัดการกับข้อโต้แย้ง การสร้างความเข้าใจ และการหาข้อสรุปไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป และไม่ใช่เรื่องที่หัวหน้างานหลายคนรู้สึก

การให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน (Human Sustainability) ไม่เพียงแต่เพิ่ม well being ของพนักงานเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนผลการดำเนินงานทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นด้วย เมื่อพนักงานรู้สึกมีสุขภาพดี

จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถทำให้การมอบหมายงานไม่ใช่แค่เพียงแค่การสั่งงาน แต่ช่วยพัฒนาทักษะหรือเพิ่มขีดความสามารถของทีมงานด้วย สร้างแรงจูงใจภายในตัวบุคคลได้ด้วย และยังช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งความไว้วางใจ
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search