9 องค์ประกอบสำคัญ ที่ส่งผลต่อการเติบโตและมี “แรงจูงใจของพนักงาน”


ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าที่เราทำงานอยู่ทุกวันนี้เพราะ “เราต้องการเงิน” เราได้เงินจากแรงที่เราทำไป แต่เงินไม่ใช่เพียงอย่างเดียวที่เราได้กลับมา ยังมีเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้า การพัฒนาทักษะ หรือประสบการณ์ที่เราได้รับ รวมไปถึงความรู้สึกอยากมี/หรือไม่อยากมีส่วนร่วม แรงจูงใจ และการเติบโตของพนักงานคนหนึ่ง


คำถามที่น่าสนใจคือ อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานคนหนึ่งรู้สึกอยากเดินหน้าไปต่อกับองค์กร และอยากพัฒนาตัวเองให้เติบโตเพิ่มมากขึ้น? ข้อมูลจากการศึกษาของ Evans Consulting บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านการสร้างกลยุทธ์องค์กร ได้ทำการเก็บข้อมูลและวัดประเมินผลองค์กรชั้นนำต่างๆ และพบองค์ประกอบสำคัญ 9 ประการ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของพนักงาน ความรู้สึกว่ามีคุณค่า และมีแรงจูงใจ ดังนี้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมมีความสำคัญต่อพนักงานทุกคนมาก เมื่อพนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม พวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การศึกษาของ Gallup พบว่าพนักงานที่มีส่วนร่วมกับทีมส่งผลต่อผลกำไรที่เพิ่มขึ้นถึง 23% —องค์กรสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัทและโครงการต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ทางสังคมต่างๆ


จากการศึกษาของ Deloitte พบว่าพนักงานกลุ่มมิลเลนเนียล (Gen Y) มีความตั้งใจจะอยู่กับองค์กรปัจจุบันนานขึ้น (มากกว่า 5 ปี) และผลการศึกษายังพบอีกว่าพนักงานที่ได้รับการให้คำปรึกษาจากระบบพี่เลี้ยงจะมีอัตราการมีส่วนร่วมและการรักษาลูกค้าที่ดีกว่าพนักงานที่ไม่มีระบบพี่เลี้ยง —องค์กรสามารถอำนวยความสะดวกในโครงการพี่เลี้ยงผ่านการจับคู่พนักงานใหม่กับพนักงานที่มีประสบการณ์ จัดให้มีการให้คำปรึกษาแบบ peer-to-peer หรือสนับสนุนการให้คำปรึกษาแบบย้อนกลับโดยจับคู่พนักงานใหม่กับผู้นำที่มีอายุมากกว่า


พนักงานจะมีมุ่งมั่นและพยายามไปสู่เป้าหมายมากขึ้น เมื่อพวกเขาถูกท้าทายด้วยเป้าหมายที่ส่งเสริมให้พวกเขาเติบโต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในสายงาน/ข้ามสายงาน การนำเสนอโปรเจ็กต์ การเรียนรู้ทักษะใหม่ หรือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล


การมีบาลานซ์ระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน รายงานการศึกษาของ Glint พบว่าพนักงานมีแนวโน้มที่จะแนะนำผู้อื่นให้มาทำงานกับบริษัทของตนมากขึ้น 3.7 เท่า เมื่อองค์กรนั้นๆ ให้ความสำคัญกับการดูแลความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน —องค์กรสามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีผ่านการนำเสนอตารางงานที่ยืดหยุ่น หรือทางเลือกของการทำงานระยะไกล หรือการสนับสนุนให้เกิดโครงการด้านสุขภาพ


ผลตอบแทนที่ยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาและดึงดูดทาเล้นท์ (หรือพนักงานที่มีความสามารถระดับสูง) การทำแบบสำรวจเงินเดือนเป็นประจำเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจเรื่องค่าตอบแทน อาจเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้มั่นใจว่าเงินเดือนมีความยุติธรรม ผลการสำรวจของ Glassdoor พบว่า 67% ของผู้หางานรายงานว่าเงินเดือนเป็นปัจจัยสำคัญในการหางาน และตัดสินใจเข้าทำงาน


การศึกษาพบว่าเมื่อพนักงานรับรู้ว่าองค์กรมีระบบการชื่นชมและให้รางวัลสำหรับการทำงานหนัก มีแนวโน้มที่จะเกิดบรรยากาศของความไว้วางใจ ความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม และความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเอง —องค์กรชื่อดังอย่าง Evans มีระบบที่ผู้จัดการสามารถเสนอชื่อพนักงานเพื่อรับโบนัสพิเศษ หรือใช้เงินจากกองทุนขวัญกำลังใจของแผนก ในการพาพนักงานออกไปดื่มกาแฟ ‘ขอบคุณ’ หรือพาไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านโปรดของพวกเขา เป็นต้น


คำว่า “การสร้างพลังอำนาจ หรือการเสริมศักยภาพให้แก่พนักงาน (Empowering employees) หมายถึง การให้อิสระ ทรัพยากร และการสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงการมอบอำนาจในการตัดสินใจให้แก่พวกเขาในระดับหนึ่ง —หลายองค์กรในปัจจุบันพยายามสร้างประสบการณ์ที่พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานมากยิ่งขึ้น ปรับแนวทางการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง หรือการประเมินผลงานบนพื้นฐานของทักษะ ซึ่งช่วยให้พนักงานได้ทำงานที่สอดคล้องกับทักษะและความสนใจของพวกเขา ซึ่งช่วยเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองที่เพิ่มมากขึ้น


ความไว้วางใจระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งผู้นำสามารถสร้างความไว้วางใจได้ ผ่านการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีความโปร่งใส ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ ความคาดหวัง และสถานะทางการเงินของบริษัท —องค์กรควรมีพื้นที่ให้ผู้นำได้แสดงความโปร่งใส และการขอรับข้อเสนอแนะ (และปรับตามข้อเสนอแนะนั้น) รวมถึงการแบ่งปันวิสัยทัศน์ความสำเร็จ และแจ้งให้พนักงานทราบว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จนั้นได้อย่างไร


การส่งเสริมให้มีการสื่อสารแบบเปิดกว้าง และการมีพื้นที่ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น จะช่วยสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและความเป็นเจ้าของ การศึกษาของ Salesforce พบว่าพนักงานที่รู้สึกว่าเสียงของตนได้รับการรับฟังนั้น มีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าตนเองมีพลังอำนาจในการทำงานเพิ่มมากกว่า 4.6 เท่า ดังนั้น การรับฟังข้อกังวลและข้อเสนอแนะของพนักงานจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี การขอข้อเสนอแนะผ่านเครื่องมือสำรวจ การติดตามแบบตัวต่อตัว การจัดกลุ่มย่อย และการจัดประชุมทีมและพนักงานเป็นประจำ สามารถช่วยลดช่องว่างในการสื่อสารได้บทสรุป —ในฐานะผู้นำการลงทุนในพนักงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสอนงาน การมอบหมายงานที่มีความท้าทาย การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม การยกย่องและชื่นชม การเสริมสร้างพลังอำนาจ การสร้างความไว้วางใจ การเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ และการสื่อสารแบบเปิดกว้าง สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้พนักงานเติบโต รู้สึกมีคุณค่า มีพลัง และมีแรงจูงใจ เพราะพนักงานที่สามารถปลดล็อกศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่คือรากฐานของความสำเร็จที่สำคัญขององค์กร


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

แรงจูงใจของพนักงาน
Reference:
https://evansconsulting.com/blog/the-10-key-factors-for-employee-growth-and-well-being/
arm
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search