7 รูปแบบวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริม OKR ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ❘ A Cup of Culture Ep.603

Listen on :

หลายองค์กรนำ OKR (Objectives and Key Results) หรือ ระบบการบริหารงานที่เน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและผลสัมฤทธิ์สำคัญมาปรับใช้ แต่หลังจากที่ปรับใช้ไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่า… เหมือนมันจะไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้


แต่ในความเป็นจริงคือ การใช้ OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจำเป็นต้องทำมากกว่าการนำวิธีการดังกล่าวมาใช้เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนและส่งเสริมแนวทางนี้ด้วย หากปราศจากรากฐานด้านวัฒนธรรมที่เหมาะสม แม้แต่แผน OKR ที่วางไว้อย่างดีก็อาจประสบความล้มเหลว


❇️ Key Takeaways:
1) ปัจจัยที่ทำให้บางบริษัทนำ OKR มาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ได้แก่ การขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ OKR ผู้นำองค์กรไม่เอาด้วย และวัฒนธรรมองค์กรที่มีไม่เอื้ออำนวย
2) OKR ต้องการวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องความร่วมมือ การเติบโตไปด้วยกัน และยอมรับได้กับความล้มเหลวหรือการทดลองอะไรใหม่ ๆ


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search