7 มิติสำคัญ Employee Engagement Survey ไอเดียในการกำหนดหัวข้อสำรวจ


การสำรวจความผูกพันในองค์กรของพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey ที่มีประสิทธิภาพควรสำรวจมิติต่างๆ ของประสบการณ์ของพนักงานภายในองค์กร การครอบคลุมมิติที่หลากหลายจะทำให้คุณเข้าใจอย่างรอบด้านว่าอะไรเป็นแรงผลักดันความผูกพัน และอะไรคือจุดที่อาจต้องปรับปรุง


ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อในการสำรวจเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม


คำถามในหมวดนี้โฟกัสไปที่การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และงานประจำวันที่ต้องปฏิบัติ สิ่งสำคัญคือต้องประเมินว่าพนักงานรู้สึกว่างานมีความหมายและงานตรงกับความคาดหวังของพนักงานหรือไม่
ตัวอย่างเช่น:

 • “หน้าที่ความรับผิดชอบในงานของคุณตรงกับความคาดหวังที่วางไว้ในขณะการสัมภาษณ์งานมากน้อยเพียงใด”
 • “ในระดับ 1 ถึง 5 คุณพบว่างานของคุณท้าทายมากน้อยเพียงใด”


ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร หรือการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับผู้บริหาร มีผลอย่างมากต่อระดับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน คำถามควรประเมินความไว้วางใจในผู้บริหาร ประสิทธิภาพของการสื่อสาร และการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ตัวอย่างเช่น:

 • “ผู้บังคับบัญชาของคุณสื่อสารเป้าหมายของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด”
 • “คุณรู้สึกหรือไม่ว่าผู้บริหารมีความโปร่งใสในการตัดสินใจของบริษัท”


คำถามเหล่านี้ควรระบุว่าพนักงานรู้สึกว่ามีโอกาสในการเติบโตและพัฒนาภายในองค์กรหรือไม่ ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงการฝึกอบรม การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ตัวอย่างเช่น:

 • “คุณพอใจกับการสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพที่มีให้หรือไม่” 
 • “คุณได้รับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากผู้จัดการบ่อยแค่ไหน”


ปัจจัยด้านกายภาพและจิตวิทยาของสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อกำลังใจและผลิตภาพ (Productivity) ของพนักงาน มิตินี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การวางผังสำนักงาน นโยบายการทำงานระยะไกล ไปจนถึงบรรยากาศทางสังคม และวัฒนธรรมองค์กร
ตัวอย่างเช่น:

 • “คุณรู้สึกสะดวกสบายกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ทำงานมากน้อยเพียงใด”
 • “คุณจะให้คะแนนความรู้สึกเป็นพวกพ้องในทีมของคุณเท่าใด”


การประเมินว่าพนักงานสามารถจัดการอย่างไรระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในยุคสมัยที่สมดุลระหว่างงานกับชีวิตเป็นข้อกังวลสำคัญสำหรับหลายคน
ตัวอย่างเช่น:

 • “คุณรู้สึกว่าคุณมีความยืดหยุ่นระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวหรือไม่”
 • “คุณรู้สึกเครียดเรื่องงานนอกเวลาทำงานบ่อยแค่ไหน”


การทำความเข้าใจว่าพนักงานพึงพอใจกับค่าตอบแทนและสวัสดิการมากน้อยเพียงใดเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของความพึงพอใจและการคงอยู่ในองค์กร
ตัวอย่างเช่น:

 • “คุณคิดว่าค่าจ้างที่ได้รับมีความเป็นธรรมหรือไม่”
 • “คุณพอใจกับสวัสดิการด้านสุขภาพที่บริษัทให้หรือไม่”


คำถามเกี่ยวกับนวัตกรรมจะประเมินว่าพนักงานรู้สึกว่าสามารถคิดสร้างสรรค์และเสนอความคิดใหม่ๆ ได้หรือไม่
ตัวอย่างเช่น:

 • “คุณรู้สึกได้รับการสนับสนุนให้คิดหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ในการทำงานหรือไม่”
 • “ข้อเสนอแนะของพนักงานถูกนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณบ่อยแค่ไหน”


บทสรุป -ในขั้นที่ 5 Cover Diverse Dimensions ครอบคลุมมิติที่หลากหลายในการสำรวจความผูกพันของพนักงาน จะทำให้คุณได้ภาพรวมอย่างละเอียดของสิ่งที่ส่งผลต่อกำลังใจ ความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน แต่ละมิติสะท้อนให้เห็นองค์ประกอบสำคัญของประสบการณ์ของพนักงาน และรวมกันจะให้ข้อมูลที่มีค่าซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงเฉพาะจุดในองค์กรได้


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
CorporateCulture
OrganizationalCulture
.
.

Employee Engagement Survey
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search