5 เหตุผล Micromanagement ทำองค์กรพัง

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร แต่ปัญหาที่พบบ่อยซึ่งทําลายความสําเร็จนี้คือการจัดการแบบ Micromanagement คือ การบริหารงานซึ่งมีลักษณะควบคุมและลงรายละเอียดยิบย่อย (มากเกินความจำเป็น) โดยผู้บริหารหรือผู้นำองค์กร บทความนี้จะสํารวจ 5 ผลลัพธ์ทางลบซึ่งส่งผลเสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อองค์กร จากผลการศึกษางานวิจัยทางวิชาการและมุมมองจากอุตสาหกรรม⁣


🔴 1. กัดกร่อนขวัญกําลังใจของพนักงาน⁣

ผลกระทบที่สําคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งของ micromanagement คือการกัดกร่อนความเป็นอิสระและขวัญกําลังใจของพนักงาน เมื่อผู้บริหารติดตามและควบคุมทุกแง่มุมของงานอย่างใกล้ชิด พนักงานรู้สึกว่าตนเองถูกดูถูกและไม่ได้รับความไว้วางใจ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมในงานลดลง งานวิจัยคลาสสิกโดย Deci, Koestner และ Ryan (1999) ใน Journal of Organizational Behavior เปิดเผยว่าการจัดการที่ควบคุมสามารถลดแรงจูงใจภายในของพนักงานได้อย่างมีนัยสําคัญ⁣


🔴 2. ทําลายความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนา⁣

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีความสําคัญต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน micromanagementโดยธรรมชาติจะทําลายองค์ประกอบเหล่านี้ เนื่องจากจํากัดความสามารถของพนักงานในการทดลองและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ Amabile (1998) ในผลงานสําหรับ Harvard Business Review ได้เน้นย้ําผลกระทบในทางลบของการลดความเป็นอิสระที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ในที่ทํางาน พนักงานภายใต้micromanagementมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงหรือหาทางออกที่สร้างสรรค์น้อยลง ส่งผลเสียต่อการเติบโตส่วนบุคคลและความก้าวหน้าขององค์กร⁣


🔴 3. สร้างคอขวดในการตัดสินใจ⁣

ผู้จัดการแบบไมโครมักรวมอํานาจในการตัดสินใจโดยไม่ได้ตั้งใจ ทําให้ตนเองกลายเป็นคอขวดในกระบวนการ ส่งผลให้กระบวนการและประสิทธิภาพขององค์กรช้าลง Mankins และ Garton ในหนังสือ “Time, Talent, Energy” ปี 2017 ได้อภิปรายว่าการอนุมัติที่มีขั้นตอนมากเกินไป สามารถทําให้ความคล่องตัวและการตอบสนองขององค์กรลดลงอย่างมีนัยสําคัญ นําไปสู่การพลาดโอกาสและการตอบสนองตลาดที่ช้าลง⁣


🔴 4. เพิ่มอัตราการลาออก⁣

การลาออกของพนักงานที่สูงเป็นปัญหาที่สร้างค่าใช้จ่ายและก่อความยุ่งยากให้องค์กร และmicromanagementเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่ง รายงาน “State of the American Manager” โดย Gallup เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า พนักงาน 1 ใน 2 คนลาออกจากงานเพื่อหลีกเลี่ยงผู้จัดการและปรับปรุงชีวิตโดยรวม การลาออกนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์กร แต่ยังก่อให้เกิดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและฝึกอบรมพนักงานใหม่อีกด้วย⁣


🔴 5. ทําลายวัฒนธรรมองค์กร⁣

การจัดการแบบลงรายละเอียดทุกเม็ดสร้างวัฒนธรรมแห่งการไม่ไว้วางใจและทำให้เสพติดการพึ่งพา เมื่อพนักงานไม่ได้รับความไว้วางใจให้ตัดสินใจหรือทํางานได้อย่างอิสระ วัฒนธรรมการพึ่งพาก็จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพระยะยาวขององค์กร Edgar Schein ในหนังสือ “Organizational Culture and Leadership” ปี 2010 ได้เน้นย้ําถึงอิทธิพลอย่างมากของรูปแบบผู้นํา รวมถึงการจัดการแบบลงรายละเอียดทุกเม็ดที่มีต่อการกําหนดวัฒนธรรมองค์กร⁣


สรุป —การจัดการแบบไล่จี้รายละเอียดเป็นปัญหาที่แพร่หลายและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสุขภาพและประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร ตั้งแต่การลดทอนอิสระในการทํางานและปราบปรามความคิดสร้างสรรค์ ไปจนถึงการสร้างคอขวดและวัฒนธรรมเชิงลบ ผลกระทบมีหลากหลายด้านและรุนแรง ผู้นําจําเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ มอบอํานาจให้พนักงาน และส่งเสริมนวัตกรรมและอิสระในการทํางาน เพื่อให้องค์กรสามารถเพิ่มความพึงพอใจและผลิตภาพของพนักงาน ตลอดจนวางตําแหน่งตัวเองให้ประสบความสําเร็จในระยะยาวภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว⁣


A Cup of Culture⁣
———–⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣
corporateculture ⁣
organizationalculture ⁣
.
.

Micromanagement
อ้างอิง:
Deci, Koestner, and Ryan (1999)
Amabile (1998), Harvard Business Review
Mankins and Garton (2017), Time, Talent, Energy
State of the American Manager report by Gallup
Schein (2010), Organizational Culture and Leadership
ball
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search