3 Trends ใหม่ ขององค์กรแบบ Agile

? “แนวคิดการทำงานแบบ Agile คือ การปรับกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสื่อสารกับทีมให้มากขึ้น.. วันนี้ A Cup of Culture ได้รวบรวมผลสำเร็จจากการประยุกต์ใช้ Agile ในองค์กรมานำเสนอ”
.
.


ปัจจุบันหลายองค์กรประสบกับปัญหาเรื่องนำ Agile มาปรับใช้ในวัฒนธรรมองค์กร จากผลการสำรวจ 13th Annual State of Agile Report ของ CollabNet VersionOne ที่ยืนยันให้เห็นว่า สิ่งที่ท้าทายที่สุดในการปรับใช้แนวทางแบบ Agile คือ วัฒนธรรมองค์กรไม่สอดคล้องกับค่านิยมแบบ Agile ถึง 52%, การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในองค์กรถึง 48% และไม่ได้การสนับสนุนจากผู้บริหารถึง 44% โดยการเปลี่ยนวัฒนธรรมไปเป็นแบบ Agile อาจเริ่มจากการปรับเอาเทคนิคในการทำงานและการวัดผลแบบ Agile ที่นิยมใช้กันในปี 2019 มาประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำวัน ได้แก่
.
.
.


● Daily Stand Up: การยืนประชุมคุยกันหน้า Board เพื่อสรุปงานในแต่ละวัน โดยทีมแต่ละคนจะมีเวลาเพียง 15 นาที ในการสรุปเนื้องานของตัวเอง ตามหัวใจหลักใน 3 คำถาม คือ “เมื่อวานทำอะไร?” “ติดอุปสรรคอะไร?” และ ”วันนี้จะทำอะไร?” สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมคือ การประชุมแบบนี้ไม่ใช่การสั่งงาน วางแผนงานหรือถกเถียงเรื่องเทคนิค เพื่อไม่ให้ใช้เวลาเกินความจำเป็น ดังนั้น Daily Stand up จึงเป็นเพียงการอัพเดท status ของแต่ละวันเท่านั้น
.
.


● Sprint Planningคือ การกำหนดความยากง่าย การจัดเรียงลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้น และการกำหนดสิ่งที่จะลงมือทำให้สำเร็จจริงในแต่ละรอบของ Sprint ตัวอย่างเช่น 1. สำรวจก่อนว่า Project Owner มี Road Map หรือ Wishlist ในใจแล้วหรือยัง? 2. Requirement (ความต้องการ) ต่างๆ ที่มีเพียงพอไหม และแพลนว่าจะให้ใครทำอะไร 3. กำหนดระยะเวลาในการวางแผนที่ชัดเจน ขึ้นกับระยะเวลาเช่น Sprint หนึ่งมีระยะเวลา 2 อาทิตย์ ก็ใช้เวลา Spint Panning วางแผนแค่ 2 ชม.4. จัดลำดับความสำคัญ Backlog (งานที่ต้องทำให้เสร็จ) โดยจัดลำดับตามความสำคัญของงาน Request (คำร้องขอ), Due date (กำหนดการ), จำนวนคนที่ใช้ต่องาน และคุณค่าที่จะส่งให้ลูกค้า และ Project Owner จะต้องประเมินว่าข้อมูลมีเพียงพอให้กับทีมแล้วหรือไม่
.
.


● Retrospectives:การทำ Feedback loop เพื่อเอาใจเขามาใส่ใจเรา เปิดใจ รับฟังเพื่อนในทีม และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยใช้กรอบความคิดผ่าน 3 หัวข้อโหวตหลัก คือ “I love this”“Chance to Improve” และ “To be Experimented”
.
.


ซึ่งการวัดผลความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงของ Agile มีแนวโน้มที่เปลี่ยนไปจาก 3 ปีที่แล้วที่เน้น “แนวทางการพัฒนาตัว Product” โดยในปี 2019 “การให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่งถึง 52%” ตามมาด้วย Business Value (คุณค่าทางธุรกิจ) 48% และ การส่งงานตามเวลา 41%

A Cup of Culture———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture


ที่มา: https://resources.collab.net/blogs/introducing-the-13th-annual-state-of-agile-report

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search