Day: September 30, 2022

งานวิจัยเรื่อง employee recognition หรือการทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นคนสำคัญ ชี้ชัดว่าเมื่อทำอย่างถูกต้องจะสร้างประโยชน์ต่อทั้งตัวพนักงาน หัวหน้างาน ตลอดจนองค์กรเองอย่างมหาศาล ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ถูกรองรับด้วยฐานข้อมูลจำนวนมากที่ได้จากการเข้าไปสำรวจผู้นำในองค์กรครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมว่าขวัญกำลังใจที่ดีอันส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานสู่ปลายทางคือความพึงพอใจของลูกค้า

Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search