Day: November 17, 2021

A Cup Of Culture

EP264 บอกลา WFH อย่างไร ไม่ให้พนักงานหนี

ความรู้สึก Burn out และความวิตกกังวลของพนักงานกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากพนักงานเริ่มกลับมานั่งทำงานที่ออฟฟิศ หลังจาก Work From Home ไปเป็นเวลานาน

Read More »