Day: May 25, 2021

A Cup Of Culture

4 แนวทางการให้อิสระที่ดีกับทั้งคนและองค์กร

การให้อิสระ หรือ Freedom กับพนักงานเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ผู้บริหารหลายคนมีความกังวลมากที่สุด เพราะเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพนักงานจะทำงานตามที่พวกเขาได้รับมอบหมายได้จริง ๆ ไม่ใช่กำลังอู้งานอยู่ (Trust) หรือต่อให้พวกเขาทำงาน เราจะแน่ใจได้จริง

Read More »
A Cup Of Culture

Ep188 ท่านก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรเองได้

ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดหลังการแพร่ระบาดโควิดระลอกสามเกิดขึ้นคือ หลายองค์กรมีความต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร (อย่างจริงจัง) เพิ่มมากขึ้น เหตุผลสำคัญที่ทำให้องค์กรทั้งหลายเกิดการตระหนัก เกิดจากการได้เห็นว่าเมื่อมีวิกฤติถาโถมเข้ามา องค์กรที่สามารถยืนอยู่ได้อย่างไม่สั่นคลอนมากนักมักเป็น #องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง ผู้คนในองค์กรมีหลักคิด หลักปฏิบัติ

Read More »