3 องค์ประกอบสำคัญสร้าง Netflix : สรุปสาระสำคัญจากหนังสือ NO RULES RULES: Netflix and the Culture of Reinvention

ในวันที่ Block Buster สนใจ Netflix ขณะนั้นบริษัทมีขนาดธ …

3 องค์ประกอบสำคัญสร้าง Netflix : สรุปสาระสำคัญจากหนังสือ NO RULES RULES: Netflix and the Culture of Reinvention Read More »