Day: May 26, 2020

A Cup Of Culture

Ep56 เมื่อ ​L&D จะเป็นกล่องดวงใจใน​ Digital​ ​Age

เราคงได้ยินจนชินหูแล้วว่า Covid-19 ทำให้ Digital Age มาถึงตัวเราเร็วขึ้น จากเมื่อก่อนจะทำอะไรก็ต้องมองซ้ายมองขวาก่อน ถ้าองค์กรส่วนใหญ่ทำเราค่อยทำ แต่มาถึงจุดนี้แรงส่งจากการแพร่ระบาดและ New

Read More »