Day: February 17, 2020

A Cup Of Culture

ประสบการณ์ของผู้จัดการจะช่วยปรับประสบการณ์ของพนักงานอย่างไร

พนักงานรู้สึกอย่างไรกับองค์กรของคุณ?คำตอบที่ส่งผลถึงข้อคำถามนี้ คงไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าการวัดผลสุขภาพองค์กร ตั้งแต่การรักษาพนักงาน, การสร้างการมีส่วนร่วม และ ผลงานที่ส่งถึงลูกค้า, รายได้ และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ. ประสบการณ์ของพนักงาน (Employee

Read More »
A Cup Of Culture

10 แนวทางสร้างวัฒนธรรมสุดพิเศษในที่ทำงาน

ทุกวันนี้ผู้นําธุรกิจมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ดูแล พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรในที่ทำงานให้แข็งแกร่ง และเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมกันมากขึ้น ธุรกิจที่เก่งในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร จะสามารถดึงดูดและรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถไว้ได้ และยังมีแนวโน้มที่จะมีความสร้างสรรค์และมีคล่องตัวมากขึ้น เพราะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือ “การลงทุนกับ คน”.

Read More »
A Cup Of Culture

ความสำคัญของ “ วัฒนธรรมองค์กร”

คำว่า “วัฒนธรรมองค์กร” ถูกให้ความสำคัญและเป็นประเด็นถกเถียงมากว่า 20 ปี แม้จะมีการพูดถึงเหมือนเป็น Buzz Word หรือมีความผิดเพี้ยนกันไปบ้าง แต่ก็ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่

Read More »
A Cup Of Culture

Ep27 คน 5 ประเภทกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ในวงการ Marketing หรือ Technology อาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างกับ Technology Adoption Curve โดย Everett M. Rogers (เจ้าของ หนังสือ Diffusion of Innovations) ซึ่งปัจจุบันนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการการตลาดหรือแวดวงไอที ในการแบ่งลูกค้าออกเป็น 5 กลุ่ม แต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถนำมาแบ่งประเภทของคนในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้!?

Read More »