EP307 จริงหรือวัฒนธรรมองค์กรจะไม่มีที่ยืนในโลกอนาคต

Listen on :

เมื่อทุกอย่างรอบตัวเริ่มมีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น องค์กรต่างๆ เชื่อมถึงกันได้ง่ายขึ้น และส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระทางความคิด กล้าทำ กล้าแตกต่าง รวมไปถึงองค์กรเริ่มปรับตัวสู่ความ Decentralized (กระจายอำนาจ) ⁣

คำถามที่น่าสนใจคือ บทบาทของวัฒนธรรมองค์กรยังมีความจำเป็นอยู่ไหม?? เมื่อทุกอย่างเปิดมากขึ้น แต่ละคนจัดการตัวเองได้มากขึ้น มีอิสระกันมากขึ้น พอดแคสต์ EP307 มีคำตอบ…⁣

A Cup of Culture⁣
———–⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣
Corporate culture⁣
Organizational culture
.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search