EP307 จริงหรือวัฒนธรรมองค์กรจะไม่มีที่ยืนในโลกอนาคต

Listen on :

เมื่อทุกอย่างรอบตัวเริ่มมีเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้น องค์กรต่างๆ เชื่อมถึงกันได้ง่ายขึ้น และส่งเสริมให้พนักงานมีอิสระทางความคิด กล้าทำ กล้าแตกต่าง รวมไปถึงองค์กรเริ่มปรับตัวสู่ความ Decentralized (กระจายอำนาจ) ⁣

คำถามที่น่าสนใจคือ บทบาทของวัฒนธรรมองค์กรยังมีความจำเป็นอยู่ไหม?? เมื่อทุกอย่างเปิดมากขึ้น แต่ละคนจัดการตัวเองได้มากขึ้น มีอิสระกันมากขึ้น พอดแคสต์ EP307 มีคำตอบ…⁣

A Cup of Culture⁣
———–⁣
วัฒนธรรมองค์กร⁣
Corporate culture⁣
Organizational culture
.
.
>>>

.
.
>>>

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.