ใครทำให้เกิดช่องว่างระหว่าง “aspirational values” กับ“practiced values”

หลายองค์กรได้กำหนดค่านิยมที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน บ้างก็ติดอยู่บนผนัง หรือประกาศบนเวปไซท์ เราอาจจะเรียกว่ามันคือ “aspirational values”   แต่นั้นก็ไม่สามารถเชื่อถือได้ว่าค่านิยมที่แท้จริงของคนในองค์กรหรือ “practiced values”เป็นอย่างไร จนกระทั่งได้สัมผัสจากสิ่งที่คนในองค์กรปฏิบัติและแสดงออกให้เห็น ซึ่งหลายครั้งพบว่า มันมีความแตกต่าง หรือที่เรียกว่า “ Gap” อันนำไปสู่กระบวนการบางอย่างเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
.

แล้ว “ Gap” นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ?

.
หลายครั้งที่องค์กรพบความแตกต่างระหว่าง “aspirational values” กับ“practiced values” สิ่งที่องค์กรทำคือการพัฒนาพนักงานเพื่อให้มีพฤติกรรมตาม Value ที่ต้องการโดยหารู้ไม่ว่าต้นเหตุสำคัญ มาจาก “ผู้นำองค์กร” ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากกว่า
.

สืบเนื่องมาจากทฤษฎี Behaviorism ที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้น ด้วยอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะการเสริมแรงทางบวกและการลงโทษ มนุษย์จะเรียนรู้ที่จะตอบสนองไปตามสิ่งเร้าโดยเชื่อมโยงเข้ากับแรงจูงใจของตนเองในขณะนั้น ดังนั้นจะไม่มีพฤติกรรมใดเลยจะอยู่ในระยะยาว หากไม่ได้รับการเสริมแรงทางบวก (หมายถึงการให้รางวัล เช่น การเลื่อนตำแหน่ง หรือยกย่องชมเชย) หรือการเสริมแรงทางลบ (หมายถึงการลงโทษ เช่น การให้ระยะเวลาในการพัฒนางาน การลดหน้าที่ความรับผิดชอบ) ดังนั้น ผู้นำองค์กรซึ่งเป็นผู้ที่สามารถเสริมแรงทางบวกและลบในองค์กรได้ จึงเป็นคนขับเคลื่อน Value ขององค์กรจากสิ่งที่ทำ ไม่ใช่จาก Valueที่ถูกเขียนไว้ (Do As I Do, Not As I Say)
.

นอกจากนั้น ทฤษฎี Social learning theory ยังได้อธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมใหม่ของมนุษย์ว่าจะเกิดขึ้นได้จากการสังเกตและเลียนแบบผู้อื่น และหากมีการเชื่อมโยงไปกับการให้รางวัลหรือลงโทษแล้วจะส่งผลให้พฤติกรรมนั่นคงอยู่หรือหายไปในระยะยาว ดังนั้นพฤติกรรมที่ผู้นำองค์กรปฏิบัติจึงกลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมและการลำดับความสำคัญขององค์กร จากการที่พนักงานเห็นผู้นำองค์กรปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือเราเรียกว่า “trickle-down behaviors” นั่นเอง
.

ดังนั้น การแก้ไขช่องว่างอย่างตรงจุดก็น่าจะเป็นการลด “Gap” ที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้ “aspirational values” กับ“practiced values” เป็นเรื่องเดียวกัน
.
.
…..

A Cup of Culture
.

ที่มา https://medium.com/s/company-culture/your-companys-culture-is-who-you-hire-fire-and-promote-c69f84902983

Share to
Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search