เส้นทางของ Agile Leadership

ในสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด หลายองค์กรมีการเร่งปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภาคส่วนต่าง ๆ มีการพัฒนาระดับ Agility ภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนให้เกิด Agile Organization ขึ้นจริง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนไปและเกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน


แล้วใครจะเป็นคนสร้างและนำให้เกิดองค์กร Agile ได้อย่างที่เราต้องการหละ? คำตอบก็คงไม่พ้น Agile Leaders ซึ่งผู้นำกลุ่มนี้จะต้องมีความสามารถในการนำอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอนอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งใช้มุมมองที่หลากหลายและการลำดับความสำคัญจนทำให้ประสบความสำเร็จได้


Levels of Leadership Agility:


จากการศึกษาวิจัยกับกลุ่มผู้จัดการ 604 ท่าน ถึงบริบทของผู้นำในปัจจุบัน ระดับของ Agility Levels แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับคือ Expert, Achiever, Catalyst, Co-Creator และ Synergist


ซึ่ง 45% เป็นผู้นำแบบ Experts 35% เป็นแบบ Achiever 5% เป็นแบบ Catalyst 4% เป็นแบบ Co-Creators และมีเพียง 1 % เป็น Synergist (Co-Creators และ Synergists ถูกจัดเป็นผู้นำแบบ servant leaders ซึ่งจะพยายามสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้นำท่านอื่นๆ ส่งอิทธิพลต่อกันในทิศทางเดียวกัน อุทิศตนเพื่อส่วนรวมร่วมกัน)
.

อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์และผลวิจัยระบุผลออกมาว่าส่วนมากในองค์กร Agile จะพบผู้นำแบบ Expert, Acheiver และ Catalyst มากที่สุด

.

 ExpertAchieverCatalyst
Leadership styleมีความเชี่ยวชาญ และมุ่งเน้นการแก้ปัญหา ได้รับความเคารพจากทีมเนื่องด้วยความเชี่ยวชาญและความรอบรู้เฉพาะตัววางกลยทุธ์ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ สื่อสารกลยุทธ์ ระบุวัตถุประสงค์ จัดกระบวนการทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายมีวิสัยทัศน์, มุ่งเน้นกระบวนการในการทำงาน สร้างการมีส่วนร่วม เชื่อมต่อนวัตกรรม กำหนดวิสัยทัศน์ที่สร้างแรงบันดาลใจ และให้อำนาจกับทีมเพื่อดึงศักยภาพให้เขาพัฒนาอย่างกระตือรือร้น
รูปแบบการสนทนาเป็นทั้งแบบเชื่อมั่นในความคิดหรือผ่อนปรน อาจเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ทั้ง 2 สไตล์ และมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการให้และรับ feedbackเชื่อมั่นในความคิดเป็นหลัก หรือบางครั้งอาจผ่อนปรนบ้าง ยอมรับ feedback ที่สร้างสรรค์ ที่มองแล้วว่าจะช่วยให้ถึงผลลัพธ์ที่ต้องการมีทักษะในการบาลานซ์สไตล์ระหว่างความเชื่อมั่นในความคิดและการผ่อนปรนตามแต่ละสถานการณ์ เน้นการประสานงาน มีความเด็ดขาด มีการสนทนาแบบตรงไปตรงมา มีการพิสูจน์และตั้งสมมติฐาน สนใจในการเรียนรู้จากหลากหลายมุมมอง ค้นหาและปรับใช้ feedback เชิงรุก
การนำทีมหัวหน้างานมักเข้าไปมีส่วนร่วมในงานของลูกน้อง หรือให้คำปรึกษาเป็นรายคน เน้นรายละเอียดในงานเพื่อนำไปสู่การวางกลยุทธ์ ทำงานในส่วนงานของตัวเอง ไม่ค่อยเน้นการทำงานข้ามแผนกหัวหน้างานเน้นการทำงานเพื่อพัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพ กระตุ้นทีมด้วยการให้ทำในสิ่งที่ท้าทายและกำหนดวัตถุประสงค์ที่ใหญ่ขึ้น เป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังให้ทีมได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ ประชุมทีมเพื่อหารือกลยุทธ์ที่สำคัญ สร้างการมีส่วนร่วม เป็นวัฒนธรรมแบบ Customer Centric และสามารถทำงานข้ามสายงานได้ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำ (Leader) และผู้นำกระบวนการ (Facilitator) ไม่ใช่แค่เป็นโค้ช แต่ยังเปิดรับ feedback ด้วย เป็นแบบอย่างของผู้นำแบบมุ่งค้นหาข้อมูล เปิดรับการแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่ท้าทาย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพื่อเป็นประโยชน์แก่องค์กร นำแนวคิดในการพัฒนาทีมมาใช้ในการพัฒนาทักษะผู้นำส่วนบุคคล  
การนำการเปลี่ยนแปลงองค์กรเน้นการพัฒนาในองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญและทำกำไรเพิ่ม มุ่งเน้นการปรับปรุงภายในขอบเขตของหน่วยงาน สนใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่อนข้างน้อยวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก วางกลยุทธ์เพื่อหาการสนับสนุนและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สร้างวัฒนธรรมการทำงานในทีม ทำงานร่วมกัน มอบอำนาจ สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมเหล่านี้ในองค์กร สร้างการมีส่วนร่วม รับฟัง feedback จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่เพื่อเพียงได้รับการยอมรับ แต่ยังเพื่อพัฒนาการตัดสินใจให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น


และในการพัฒนาทักษะ Agility ให้กับผู้นำแต่ละท่านสามารถทำได้โดย:

 • Assess the leadership culture (ประเมินระดับวัฒนธรรมของผู้นำ)
 • Clarify the desired leadership culture (ระบุวัฒนธรรมของผู้นำที่ต้องการ)
 • Engage the executive team (ให้ผู้บริหารมีส่วนร่วม)
 • Facilitating Change (การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง):
  • Coaching ส่วนบุคคล และทีม
  • การให้อำนาจในการบริหาร
  • ปรับปรุง Competency Model
  • จัดทำโครงการ Action Learning


A Cup of Culture
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#culture

.
.
ที่มาจาก

https://cdn.ymaws.com/www.agilebusiness.org/resource/resmgr/documents/whitepaper/creating_a_culture_of_agile_.pdf

https://agileleadershipjourney.com/#awareness

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search