เสริมแรงพฤติกรรมที่คาดหวังด้วยการออกแบบโปรแกรม Reward and Recognition

ค่านิยมองค์กร เป็นสิ่งสำคัญที่จะสื่อสารและบ่งบอกว่าคนภายในองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องอะไร ควรยึดมั่นอะไรในการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีมหรือองค์กร และจะใช้คุณลักษณะสำคัญตัวไหนในการส่งต่อไปยังลูกค้า ดังนั้น การทำให้พนักงานรับรู้ว่าค่านิยมขององค์กรเราคืออะไร? กับการทำให้พนักงานเข้าใจว่า ทำงานด้วยค่านิยมแปลว่าอะไร? จึงเป็นสองเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องเคลียร์ให้ชัดเจน


เพื่อที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงให้พนักงานใช้ชีวิตในที่ทำงานด้วยค่านิยมจริง ๆ จะต้องมีกลยุทธในการส่งเสริมให้พฤติกรรมนั้นได้รับการชื่นชม และเกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนพฤติกรรมอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้ คือ ระบบการชื่นชมและให้รางวัล หรือ Reward and Recognition Program


ระบบการชื่นชมและให้รางวัล มีบทบาทสำคัญในการ “เสริมแรงเชิงบวก” ให้กับพฤติกรรมที่เราคาดหวัง และเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยกฎแห่งการเสริมแรงว่า “พฤติกรรมใดได้รับการชื่นชม พฤติกรรมนั้นย่อมได้รับการทำซ้ำ” และด้วยเป้าหมายนี้เอง การออกแบบโปรแกรมการชื่นชมและให้รางวัลนี้ จึงต้องคำนึงถึงค่านิยม และพฤติกรรมเป้าหมายที่เราต้องการเห็น


Values-Based Recognitionชื่นชมพฤติกรรมที่ต้องการให้ทำซ้ำ


ส่วนสำคัญที่สุดในการออกแบบโปรแกรมการชื่นชมและให้รางวัล คือการตัดสินใจเลือก “พฤติกรรมที่ควรได้รับการชื่นชม” เมื่อเราใช้ ค่านิยม และชุดพฤติกรรม เป็นตัวตั้งต้นในการออกแบบโปรแกรม จะช่วยสร้างความชัดเจนแก่พนักงานและช่วยให้พนักงานเกิดความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมที่ทำกับผลลัพธ์เชิงบวกที่ได้ รวมไปถึงการนำมาซึ่งความเข้าใจว่าการทำพฤติกรรมเช่นนี้เป็นผลดีต่อตัวเขาเองและการทำงานอย่างไร ส่งผลให้เกิดเป็นแรงจูงใจให้อยากที่จะทำพฤติกรรมนี้อีก


การชื่นชมไปยังพฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยมองค์กร จะช่วยส่งเสริมค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้แข้งแรงและชัดเจนยิ่งขึ้นในหลาย ๆ ทาง เช่น
.
>>>

  • ช่วยให้พนักงานเกิดความเข้าใจด้วย ยกตัวอย่างให้ชัดเจนว่าค่านิยมดังกล่าวแสดงออกในเชิงการกระทำอย่างไร? เมื่อพนักงานได้รับการชื่นชมไปยังพฤติกรรม ที่สะท้อนค่านิยม พนักงานสามารถเข้าใจได้มากขึ้นผ่านประสบการณ์ตรงว่า การทำงานด้วยค่านิยมองค์กรคืออะไร และมันดีกับตัวเขาอย่างไร
  • ข้อมูลจาก ระบบการชื่นชมและให้รางวัลพนักงาน เป็นแหล่งอ้างอิงชั้นดี ที่สามารถนำมาใช้ประกอบกับการประเมินผลงาน, ประเมินรายปี หรือการประเมินใด ๆ โดยเฉพาะองค์กรที่จริงจังเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร ย่อมมีส่วนของค่านิยมเป็นสัดส่วนอยู่ในการประเมินด้วย ซึ่งข้อมูลจากระบบการชื่นชมช่วยให้การสื่อสาร ฟีดแบก และพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • ระบบการชื่นชมและให้รางวัล ช่วยให้พนักงานต้อง ระลึกถึงพฤติกรรมและค่านิยมดังกล่าวอยู่เสมอ (ไปที่ไหนก็เจอ และเข้าถึงได้ตลอด) เห็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานทำในสิ่งที่สอดคล้องและส่งเสริมค่านิยมองค์กร ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทำพฤติกรรมดังกล่าวมากยิ่งขึ้นเช่นกัน


เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี การชื่นชมไม่เพียงแต่แค่กล่าว “ขอบคุณ” เฉย ๆ แต่สามารถสื่อสารเพื่อให้เกิดเป็นความเข้าใจในความสำคัญของการพฤติกรรมดังกล่าวที่เฉพาะเจาะจงได้จริง ๆ โดยมีกลวิธีในการชื่นชม 3 Steps ด้วยกัน
Step1: บอกพฤติกรรม/การกระทำที่พนักงานทำ (อย่างเฉพาะเจาะจง)
Step2: เชื่อมโยงพฤติกรรมนั้นกับค่านิยมองค์กร
Step3: เล่าถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของพฤติกรรมดังกล่าว
ด้วยระบบการชื่นชมนี้ผลลัพธ์สำคัญที่ตามมา คือทำให้พนักงานเกิดความกระจ่าง ในค่านิยมที่จับต้องได้ยาก มาสู่การกระทำที่จับต้องได้ และปรับใช้กับงานได้จริง


Aligning Rewards with Culture


ส่วนพิเศษที่เป็น Cherry on Top ของโปรแกรม ที่อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่ก็เป็นส่วนสำคัญที่สร้างความพิเศษยิ่งขึ้น ก็คือ “รางวัล” นั่นเอง การตัดสินใจเลือก “พฤติกรรมที่ควรได้รับการชื่นชม” พิถีพิถันอย่างไร การเลือก “รางวัล” ให้กับพฤติกรรมเหล่านั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน จุดนี้เป็นส่วนสำคัญที่สามารถ(และควรจะ)ใช้เป็นพื้นที่ในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเลือกชุดของรางวัล ที่สอดคล้องกับค่านิยม เช่น ถ้าหาก ค่านิยม มีเรื่องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในชุดของรางวัลอาจจะมีคอร์สอบรมที่พนักงานสามารถเลือกเอง หรือสะสมคะแนนเพื่อแลกวอชเชอร์บางอย่าง หรือหากองค์กร มีค่านิยมเรื่องของ นวัตกรรม ในชุดของรางวัลอาจจะมี Gadget Coupon ให้พนักงานสามารถซื้ออุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ใหม่ ๆ มาลองใช้ (อาจจะมี list รายการที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้พนักงานได้ทดลอง)​


เมื่อระบบการชื่นชมและให้รางวัลถูกออกแบบและนำมาใช้ได้อย่างสอดคล้องไปกับค่านิยมองค์กร เมื่อนั้น พฤติกรรมที่คาดหวัง จะได้รับการชื่นชม และ “เสริมแรงเชิงบวก” ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบที่วางไว้อย่างตั้งใจ


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporate culture
organizational culture

.
.
>>>

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
https://lattice.com/library/how-rewards-and-recognition-help-bring-company-core-values-to-life
https://www.rewardgateway.com/blog/company-values-in-employee-recognition

.
.
>>>

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search