เสริมทัพ Agile ด้วยงาน HR

บทบาทของ HR ในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไปจากผู้ดำเนินการ (Executioner) เป็นผู้ดูแล (Moderator) ซึ่งจะทำให้ความน่ากลัวของคนในองค์กรที่มีต่อ HR ลดลง แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้คนทำงาน HR ต้องมีทักษะชุดใหม่ในเรื่องของ IT ในเชิงลึกและความรู้เรื่องการจัดการทีม และหัวหน้างานในองค์กร อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ดูแล หรือ Moderator เพียงแค่นั้นอาจไม่ได้ทำให้ความสำเร็จในการเป็นองค์กร Agile ได้ เพราะยังขาดความเป็น Business Partner ซึ่งหากต้องการให้องค์กรสามารถขับเคลื่อน Agile ได้อย่างสมบูรณ์ HR จะต้องมีความเป็น Business partner และเดินไปกับองค์กร และนี่คือตัวอย่างของการบริหารงาน HR ในรูปแบบของ Agile
.
.

การประเมินผลงาน (Performance evaluation)

 • ความถึ่ในการประเมินมากขึ้น ความถี่เป็นการประเมินรายโปรเจค
 • มีการ Feedback อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงผลงาน
 • ใช้เกณฑ์การประเมินที่แตกต่างไปตามแต่ละฟังก์ชั่นงาน
 • ลดความซับซ้อนของกระบวนการประเมินฯ
 • แยกเรื่องของการประเมินผลงาน กับการพัฒนาศักยภาพออกจากกัน
 • ยกเลิก Talent program

การโค้ช (Coaching)

 • ลงทุนฝึกฝนทักษะการโค้ชให้ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีม
 • ดึงโค้ชมืออาชีพเข้ามาในองค์กรในการช่วยผู้จัดการแต่ละคนให้มีความสามารถในการ Feedback ทีมงานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาทักษะภายในขององค์กร

การทำงานเป็นทีม (Team)

 • ให้แต่ละทีมได้รับ Feedback จากช่องทางที่หลากหลาย
 • ผู้จัดการกระตือรือร้นในการขอข้อมูลภายนอกเพื่อการค้นหาปัญหาของทีมตั้งแต่เนิ่น ๆ
 • หัวหน้าทีมรับ Feedback จากลูกน้องหรือทีมงานเพื่อปรับปรุงผลงานทีมมากขึ้น
 • สร้างแอพพลิเคชั่นที่อนุญาตให้ ผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าสามารถ Feedback ได้ทันทีเมื่อต้องการ
 •  ให้อิสระแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงกับลูกค้า ในการสามารถตอบสนองให้เหมาะสมและทันเวลา

การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation)

 • มุ่งเน้นการจ่ายเงินพิเศษไปยังผลงานที่ส่งผลต่อผลงานองค์กร
 • ลดการขึ้นเงินเดือนรายปี อันไม่ก่อประโยชน์ในการผลักดันผลงานและทำให้คนโยกย้ายงานโดยใช่เหตุ
 • ยกเลิกการจ่ายโบนัสแยกกับเงินเดือน แต่เปลี่ยนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนจากผลงานในทุกๆเดือน

การสรรหา (Recruitment)

 • สรรหาจากภายในจากแผนกต่าง ๆ แทนการหาจากภายนอก

การเรียนรู้ (Learning)

 • เป็นแบบ Online Learning ที่พนักงานเข้าไปใช้ตามความต้องการเมื่อไหร่ก็ได้ (Assess On demand)
 • ใช้เทคโนโลยีในช่วยวิเคราะห์และแนะนำการเรียนรู้แก่พนักงาน

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า งาน HR จะต้องส่งเสริมบุคลกรให้สามารถสร้างผลงานระยะสั้นได้ตลอดเวลา และทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองเสมอ หากองค์กรไหนสามารถปรับตัว และละทิ้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเดิมๆไปได้เร็วแค่ไหน  ก็จะยิ่งสร้างความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้มากขึ้นเท่านั้น
.
.

สนใจในการออกแบบงาน HR ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HR integration => https://www.brightsidepeople.com/services/#catalyze

A  Cup of Culture

แหล่งที่มาข้อมูล:

https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2018/03/11/can-hr-become-agile/#4e33bbd84ae3

Share to
Related Posts:
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search