บทบาทของ HR ในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไปจากผู้ดำเนินการ (Executioner) เป็นผู้ดูแล (Moderator) ซึ่งจะทำให้ความน่ากลัวของคนในองค์กรที่มีต่อ HR ลดลง แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้คนทำงาน HR ต้องมีทักษะชุดใหม่ในเรื่องของ IT ในเชิงลึกและความรู้เรื่องการจัดการทีม และหัวหน้างานในองค์กร อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ดูแล หรือ Moderator เพียงแค่นั้นอาจไม่ได้ทำให้ความสำเร็จในการเป็นองค์กร Agile ได้ เพราะยังขาดความเป็น Business Partner ซึ่งหากต้องการให้องค์กรสามารถขับเคลื่อน Agile ได้อย่างสมบูรณ์ HR จะต้องมีความเป็น Business partner และเดินไปกับองค์กร และนี่คือตัวอย่างของการบริหารงาน HR ในรูปแบบของ Agile
.
.

การประเมินผลงาน (Performance evaluation)

 • ความถึ่ในการประเมินมากขึ้น ความถี่เป็นการประเมินรายโปรเจค
 • มีการ Feedback อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงผลงาน
 • ใช้เกณฑ์การประเมินที่แตกต่างไปตามแต่ละฟังก์ชั่นงาน
 • ลดความซับซ้อนของกระบวนการประเมินฯ
 • แยกเรื่องของการประเมินผลงาน กับการพัฒนาศักยภาพออกจากกัน
 • ยกเลิก Talent program

การโค้ช (Coaching)

 • ลงทุนฝึกฝนทักษะการโค้ชให้ผู้จัดการหรือหัวหน้าทีม
 • ดึงโค้ชมืออาชีพเข้ามาในองค์กรในการช่วยผู้จัดการแต่ละคนให้มีความสามารถในการ Feedback ทีมงานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาทักษะภายในขององค์กร

การทำงานเป็นทีม (Team)

 • ให้แต่ละทีมได้รับ Feedback จากช่องทางที่หลากหลาย
 • ผู้จัดการกระตือรือร้นในการขอข้อมูลภายนอกเพื่อการค้นหาปัญหาของทีมตั้งแต่เนิ่น ๆ
 • หัวหน้าทีมรับ Feedback จากลูกน้องหรือทีมงานเพื่อปรับปรุงผลงานทีมมากขึ้น
 • สร้างแอพพลิเคชั่นที่อนุญาตให้ ผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน และลูกค้าสามารถ Feedback ได้ทันทีเมื่อต้องการ
 •  ให้อิสระแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงกับลูกค้า ในการสามารถตอบสนองให้เหมาะสมและทันเวลา

การจ่ายค่าตอบแทน (Compensation)

 • มุ่งเน้นการจ่ายเงินพิเศษไปยังผลงานที่ส่งผลต่อผลงานองค์กร
 • ลดการขึ้นเงินเดือนรายปี อันไม่ก่อประโยชน์ในการผลักดันผลงานและทำให้คนโยกย้ายงานโดยใช่เหตุ
 • ยกเลิกการจ่ายโบนัสแยกกับเงินเดือน แต่เปลี่ยนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนจากผลงานในทุกๆเดือน

การสรรหา (Recruitment)

 • สรรหาจากภายในจากแผนกต่าง ๆ แทนการหาจากภายนอก

การเรียนรู้ (Learning)

 • เป็นแบบ Online Learning ที่พนักงานเข้าไปใช้ตามความต้องการเมื่อไหร่ก็ได้ (Assess On demand)
 • ใช้เทคโนโลยีในช่วยวิเคราะห์และแนะนำการเรียนรู้แก่พนักงาน

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า งาน HR จะต้องส่งเสริมบุคลกรให้สามารถสร้างผลงานระยะสั้นได้ตลอดเวลา และทำให้เกิดการพัฒนาตัวเองเสมอ หากองค์กรไหนสามารถปรับตัว และละทิ้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเดิมๆไปได้เร็วแค่ไหน  ก็จะยิ่งสร้างความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้มากขึ้นเท่านั้น
.
.

สนใจในการออกแบบงาน HR ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HR integration => https://www.brightsidepeople.com/services/#catalyze

A  Cup of Culture

แหล่งที่มาข้อมูล:

https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2018/03/11/can-hr-become-agile/#4e33bbd84ae3

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.