เมื่อวัฒนธรรมในที่ทำงาน ก่อให้เกิด Imposter Syndrome ❘ A Cup of Culture Ep.590

Listen on :

Imposter Syndrome หรืออาการที่คิดว่าตนเองไม่เก่งพอ ยังไม่ดีพอ หรือยังไม่คู่ควรกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น (แม้ว่าจะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในสิ่งนั้นๆ) มันเป็นเหมือนเสียงในหัวที่กระตุ้นให้คุณสงสัยในความสามารถและคุณสมบัติของตัวเอง

  1. Imposter syndrome ก่อให้เกิดการสูญเสียผลผลิตมากกว่า $3,400 ต่อพนักงานแต่ละคนต่อปี —ข้อมูลจากการสำรวจโดย Intuit Mint
  2. การชื่นชม ให้รางวัล หรือยกย่องคนทำงานหนัก (Overwork) นำพาไปสู่อาการ Imposter syndrome ได้
  3. การสนับสนุนให้เพื่อนร่วมทีมชื่นชมหรือพูดถึงจุดแข็งของกันและกัน มีส่วนช่วยลดอาการ Imposter syndrome


A Cup of Culture
———–
วัฒนธรรมองค์กร
corporateculture
organizationalculture
.

Share to
Facebook
Twitter
LinkedIn
Search

ORG Culture Canvas full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

The Value Compass full report is ready for download. Thank for interesting in our free tools.

Search